Studia podyplomowe

COACHING  ROZWOJOWY

Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy kompetencji coachingowych niezbędnych w planowaniu własnego rozwoju oraz we wspieraniu rozwoju innych. Program studiów skoncentrowany jest przede wszystkim na dwóch aspektach: praktyce i rozwoju własnym uczestnika.

Rejestracja online

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:

 • roli coacha i świadomość różnic między podejściem coachingowym, a innego typu formami wspierania rozwoju,
 • przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,
 • praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
 • wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu jako formy wsparcia uzupełniającej szkolenia lub doradztwo,
 • rozwój własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe, 
 • psychologii
 • komunikacji interpersonalnej,
 • asertywności,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • psychologii sukcesu,
 • rozwiązywania konfliktów.

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

 • podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
 • narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi ,
 • zasad pracy  coacha (kodeks etyczny coacha oraz 11 kompetencji coacha),
 • prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,
 • różnych rodzajów coachingu: live coaching, execiutive coaching, leadership coaching, coaching kariery.

 

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Forma realizacji

wykład

warsztat/ćwiczenia/sesje coachingwe

·         Trening interpersonalny

 

20

·         Komunikacja interpersonalna

 

20

·         Elementy psychologii osobowości i psychologii poznawczej

10

 

·         Narzędzia coachingowe. Proces coachingu.

5

15

·         Proces zmian w coachingu

10

 

·         Kodeks etyczny i kompetencje coacha

5

 

·         Wyznaczanie celu. Praca na wartościach

 

10

·         Coaching - możliwości rozwoju 

 

25

·         Live coaching budowanie świadomości, możliwości  rozwoju własnego i innych

 

25

·         Psychologia motywacji i sukcesu

5

10

·         Kompetencje interpersonalne w coachingu.

 

20

·         Sesja mentorska grupowa

 

10

·         Seminarium dyplomowe

 

 

10 (konwersatorium)

Łącznie

35

165

 

200 godzin

Studia trwają dwa semestry. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych a także sesjach coachingowych. 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów 

i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

COACHING I MENTORING W EDUKACJI

Celem studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz praktyków oświaty do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego. W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste. 

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry – 200 godzin. 

Rejestracja online

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:

 • roli coacha i świadomość różnic między podejściem coachingowym, a innego typu formami wspierania rozwoju,
 • przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,
 • praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
 • wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu i mentoringu  jako formy wsparcia rozwoju ucznia,
 • rozwój własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe i inspirowania innych, 
 • komunikacji interpersonalnej,
 • asertywności,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • przywództwa – „bycia mentorem”.

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

 • podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
 • narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi, 
 • sposobów i możliwości inspirowania innych – mentoringu,
 • zasad pracy  coacha  i kompetencji coacha i mentora,
 • prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,
 • prowadzenie mentoringu,
 • różnych rodzajów coachingu: live coaching, execiutive coaching, leadership coaching, coaching kariery.

Przedmiot

Liczba godzin

Trening interpersonalny

20

Rozwój i transformacja w coachingu i mentoringu

5

Coaching – podejścia, metody, techniki.

20

Proces, sesja coachingowa – struktura.

20

Metody i narzędzia coachingu.

20

Mentoring – podejścia, metody, techniki.

5

Wartości, przekonania, cele w procesie coachingu i mentoringu.

20

Warsztat kompetencji coacha i mentora.

20

Metody i narzędzia mentoringu

20

Typologia osobowości jako narzędzia do pracy z klientami

10

Zarządzanie czasem w coachingu i mentoringu

10

Zasady tworzenia narzędzi coachingowych

5

Etyka i standardy pracy coacha i mentora.

5

Projekt coachingowy i mentoringowy

 

10

Łącznie

200

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej, specjalistycznej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także w obszarze zarządzania kryzysowego. Poprzez to studia mają zapewnić lepsze przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa państwa.

Rejestracja online

Studia kierowane są do pracowników administracji centralnej i terenowej, oficerów Wojska Polskiego i Policji, kadry pedagogicznej szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, legitymujących się tytułem licencjata lub magistra.

Studia mają dostarczyć wiedzę pozwalającą na zrozumienie militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz zasad i mechanizmów zarządzania i reagowania kryzysowego. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ograniczania lub usuwania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Studia dają pogłębioną wiedzę o organizacji systemu bezpieczeństwa publicznego oraz systemu obronności Polski, a także o funkcjonowaniu najważniejszych międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

1

Wprowadzenie do studiów strategicznych

16

2

Podstawy teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

16

3

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa

16

4

Ekonomiczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa

18

5

Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego

18

6

Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa RP

16

7

System bezpieczeństwa publicznego RP

16

8

Współpraca cywilno-wojskowa

16

9

Podstawy zarządzania kryzysowego

16

10

Metody i praktyka negocjacji

18

11

Gra decyzyjna

18

12

Seminarium dyplomowe

20

 

Razem

200

 

 

 

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach specjalnych, takich jak szkoła specjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, w szkołach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie integracyjne, włączające lub indywidualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba kończąca studia przygotowana będzie także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego.”

- dr Joanna Telus – Dziekan Wydziału Warszawskiego StSW 

Cel studiów:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Dodatkowo słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę i rozwiną umiejętności w zakresie stosowania metod terapii zajęciowej w pracy z dziećmi i młodzieżą z obniżoną sprawnością intelektualną. Poznają takie formy oddziaływania terapeutycznego jak: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, ćwiczenia rekreacyjno-sportowe.

Rejestracja online

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli poszukujących kwalifikacji do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo oraz osób chcących pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Wymagania wstępne:
Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych ekspertów z dziedziny pedagogiki specjalnej gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów.

Dodatkowo, w czasie realizacji studiów organizujemy wizyty studyjne w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewniamy możliwość odbycia praktyk w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach.

 

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie przyspieszonym. Liczba godzin: 350 + 120 godzin praktyk.

Moduł I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne

Przedmiot

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii

Pedagogika specjalna

Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Wsparcie rodziny osoby niepełnosprawnej

Diagnoza psychopedagogiczna

Praca opiekuńczo-wychowawcza, rehabilitacyjna i socjoterapeutyczna

Oligofrenopedagogika

Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Rewalidacja indywidualna

Teoretyczne podstawy kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE

Moduł II: Dydaktyka specjalna

Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Metodyka nauczania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - praca z osobą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Profilaktyka uzależnień i metody terapii

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dydaktyka specjalna

Zaburzenia mowy, języka i komunikacji

Seminarium dyplomowe

Moduł III Praktyka

Praktyka pedagogiczna

 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Strona  1 | 2 | 3 | 4    Następna

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie