Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA OŚWIATY

„Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie”.
~C. Northcutt

Studia podyplomowe Zarządzanie i organizacja oświaty przygotowują uczestników do efektywnego kierowania placówkami oświatowymi. Program realizowany jest zgodnie z wytycznymi MEN. W trakcie trwania studiów przedstawiane są koncepcje innowacyjnych zmian i rozwiązań w obszarze oświaty. Takie połączenie daje gwarancję dobrego przygotowania w aspektach teoretycznych jak i praktycznych, co umożliwia naszym absolwentom pełnienie stanowisk dyrektorskich w sposób kompetentny i skuteczny. Studia dają kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek/ instytucji oświatowych oraz wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Studia trwają dwa semestry. Liczba godzin: 240 + 30 godzin praktyk.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych ekspertów z dziedziny zarządzania gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów. Istnieje możliwość odbycia wizyty studyjnej w Dublinie i wymiany dobrych praktyk z osobami zarządzającymi placówkami oświaty w Irlandii (wizyta zostanie zorganizowana przy wyrażonej chęci 80% słuchaczy studiów podyplomowych).

Do współpracy przy realizacji zajęć zaprosiliśmy ekspertów w dziedzinie zarządzania placówką oświatową. Zajęcia realizowane będą m.in. przez:

Katarzyna Koszewska - Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, superwizorka osób prowadzących zajęcia edukacyjne, coach (ukończone szkolenie akredytowane przez Międzynarodową Federację Coachów). Współautorka i redaktorka merytoryczna wielu publikacji dla nauczycieli i trenerów, w tym: „Sytuacje kryzysowe w szkole”, „Kryzys. Szybkie reagowanie”, „Prawa człowieka, Poradnik nauczyciela”, „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach (książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI w 2002 roku), "Szkolny program wychowawczy", „Trening Kompetencji Społecznych” i inne. Autorka książki "Dołącz do nas" wydanej przez Olimpiady Specjalne Polska. Redaktorka merytoryczna polskiej edycji „Compasito” – poradnika Rady Europy, Wydawnictwa CODN, "Autobiografii spotkań międzykulturowych" – Rada Europy, Wydawnictwo ORE. Prowadzi coaching indywidualny, grupy wsparcia oraz superwizje pracy nauczycieli. Od 1983 do 1998 – nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie w województwie łomżyńskim. W latach 1998 – 2006 Z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, odpowiedzialna za zarządzanie personelem i projekty merytoryczne ośrodka.  2007- 2009 w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Opiekunka merytoryczna i koordynatorka pracy grupy psychologów zajmujących się sytuacjami kryzysowymi w szkołach/placówkach oświatowych m.st. Warszawy. Od 1. X. 2009 kieruje Wydziałem w Warszawie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Cezary Kocon - od 1990 roku zarządza różnymi obszarami oświatowej rzeczywistości. Pełnił funkcje m.in. Kuratora Oświaty w Łomży, wicedyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego w MEN, dyrektora Biura Nadzoru Pedagogicznego w MEN. Jest ekspertem i autorem publikacji dotyczących ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. Przez wiele lat pełnił też funkcję szefa studiów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Obecnie kieruje Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m. st. Warszawy. 

Łukasz Wieczorek - coach certyfikowany i akredytowany w 3 organizacjach międzynarodowych: Noble Manhattan Coaching (NMC), International Institute of Coaching and Mentoring (IIC&M) oraz Institute of Leadership & Management (ILM), Dyrektor Zarządzający największą i najstarszą szkołą coachingu w Europie – Noble Manhattan Coaching,, Trener, mentor, superwizor i egzaminator na certyfikowanych kursach coachingowych oraz coachingowych warsztatach mistrzowskich (Noble Manhattan Coaching), Członek Zespołu Etyki i Standardów Polskiej Izby Coachingu,Ponad 900 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych, 

Joanna Telus – dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, certyfikowany mediator i doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji społecznych w szczególności kompetencji zarządzania konfliktem w organizacji oraz stosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Współpracowała z samorządami, placówkami oświatowymi a także korporacjami w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz wdrażania systemów komunikacji wewnętrznej i  budowania zespołów. Nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej PsychologiiSpołecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej.  

Przedmiot

Liczba godzin

Podstawy organizacji i zarządzania

15

Prawo oświatowe

15

Wybrane elementy prawa pracy

10

Zarządzanie finansami publicznymi i majątkiem placówki

15

Budowanie i kierowanie zespołem, role i procesy zachodzące w zespole

15

Motywowanie pracowników

15

Komunikacja w organizacji i z jej otoczeniem

10

Nadzór pedagogiczny dyrektora - ewaluacja wewnętrzna, kontrola, wspomaganie

20

Zarządzanie rozwojem dyrektora

15

Zarządzanie zmianą

10

Zarządzanie projektem

10

Polityka kadrowa dyrektora szkoły, awans zawodowy

10

Strategie budowania wizerunku szkoły

10

Planowanie rozwoju szkoły. Budowanie strategii.

25

Zarządzanie konfliktem, umiejętności mediacyjne

15

Coaching

10

Technologia IT w zarządzaniu

10

Seminarium dyplomowe

10

Moduł III Praktyka 

Praktyka kierownicza

30

Łącznie

270

Koordynator kierunku: dr  Joanna Telus email: j.telus@stsw.edu.pl

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie