Studia podyplomowe

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z zaburzeniami sensorycznymi, chorobami przewlekłymi, dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami.

Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli,  pedagogów szkolnych, pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych (z przygotowaniem pedagogicznym).

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w charakterze terapeuty w następujących placówkach:

  • poradnie specjalistyczne,
  • szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze,
  • kluby dla dzieci i młodzieży,
  • świetlice środowiskowe,
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne (pedagog –terapeuta).

Podstawą wykonywania zawodu  terapeuty pedagogicznego jest umiejętność  diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia, planowanie i prowadzenie pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Ramowy program studiów

• wybrane elementy prawa;

• diagnoza pedagogiczna;

• podstawy psychologii klinicznej i rozwojowej;

• planowanie pracy terapeutycznej;

• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci  z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego;

• metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego;

•  metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania na wszystkich etapach edukacyjnych;

• praca z rodziną dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

• wczesne wspomaganie rozwoju;

• metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• emisja głosu;

• psychologiczne podstawy niepowodzeń szkolnych;

• logopedia;

• terapia pedagogiczna;

• kreatywność i twórczość;

• techniki integracji i komunikacji;

• techniki relaksacji, radzenie sobie ze stresem;

• kształtowanie umiejętności interpersonalnych;

• alternatywne metody pracy terapeutycznej;

• praca z dzieckiem zdolnym;

• style i strategie uczenia się;

• nowoczesne technologie w terapii pedagogicznej;

• specyfika pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Absolwent studiów podyplomowych kończąc studia nabywa kwalifikacje zawodowe terapeuty pedagogicznego.

Studia trwają 3 semestry – 350 godz. 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Koordynator kierunku: dr Małgorzata Franc

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie