Studia podyplomowe

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
- STUDIA PODYPLOMOWE NADAJĄCE KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE

Podstawa prawna:
*Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których  można  zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Cele kształcenia:
Studia podyplomowe mają charakter studiów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania w szkole, placówkach oświatowych i oświatowo- wychowawczych. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych, którzy chcą pracować w zawodzie  nauczyciela przedmiotu lub rodzaju zajęć zgodnie  z ukończonym kierunkiem studiów;
 • obecnych i przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego;
 • socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Absolwent po ukończeniu studiów: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

·       posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;

·       posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu;

·        posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;

·        wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;

·        umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistycznymi wspierającymi ten proces;

·        charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;

 

·       jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Czas trwania studiów: Studia trwają trzy semestry – 350 godzin.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

 • podstawy pedagogiki ogólnej;
 • psychologia ogólna;
 • psychologia rozwoju człowieka;
 • psychologia wychowania i edukacji;
 • dydaktyka ogólna;
 • teoretyczne podstawy wychowania;
 • dydaktyka przedmiotu nauczania;
 • metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej;
 • metodyki nauczania przedmiotów (humanistyczne, matematyczno – przyrodnicze, artystyczne);
 • pedagogika uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • projektowanie i ewaluacja pracy dydaktycznej;
 • projektowanie środowiska metrialnego lekcji;
 • organizacja procesu nauczania i uczenia się z uwzględnieniem technologii informacyjnej;
 • organizacyjne i prawne podstawy oświaty;
 • dydaktyka twórczości w nauczaniu przedmiotowym;
 • pomoc psychologiczna we współczesnej szkole;
 • profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna w zakresie niepowodzeń szkolnych;
 • aktywizacja procesu kształcenia;
 • współpraca nauczyciela i szkoły ze środowiskiem;
 • wybrane zagadnienia z pedeutologii, etyka zawodu nauczyciela;
 • komunikacja i kultura języka;
 • pierwsza pomoc przedmedyczna;
 • emisja głosu;
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjno-wychowawczych;
 • praktyki pedagogiczne;
 • seminarium dyplomowe.
 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie