Studia podyplomowe

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy na temat dostępnych źródeł funduszy z UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz wypracowanie praktycznych umiejętności ich pozyskania, co pozwoli im uzyskać gotowość do aplikowania o środki u progu nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Studia są adresowane do pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE, pracowników przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, urzędników samorządowych, pracowników publicznych służb zatrudnienia, uczelni, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowo – doradczych oraz przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich. Oferta ta skierowana jest także do absolwentów uczelni wyższych (również licencjackich) zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje dające podstawę do samodzielnego pozyskiwania i rozliczania projektów/programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. Absolwent studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie 

 • identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych,
 • przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,
 • wdrażania programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw finansowych na lata 2014-2020,
 • wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich (w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego), 
 • kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (w tym pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, polityki horyzontalne),
 • ewaluacji interwencji funduszy UE oraz audytu projektów unijnych,
 • rozliczania projektów w aspekcie finansowym i prawnym.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach (w tym w firmach konsultingowych), organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Budżet i polityka regionalna UE

15

2

Fundusze unijne w Polsce na lata 2014-2020

20

3

Europejski Fundusz Społeczny

20

4

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości

20

5

Fundusze rolne i rozwój przedsiębiorczości na wsi

10

6

Programy Ramowe oraz tzw. fundusze norweskie

5

7

Myślenie projektowe - metodyka przygotowania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE

15

8

Metodologia przygotowania wniosku aplikacyjnego – warsztaty

10

9

Studium wykonalności projektu europejskiego

5

10

Biznesplan w projektach unijnych

10

11

Wdrażanie projektów społecznych (w tym rozliczenie finansowe)

10

12

Wdrażanie projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych (w tym rozliczenie finansowe)

10

13

Zamówienia publiczne w projektach unijnych

10

14

Pomoc publiczna

10

15

Ewaluacja, audyt projektów unijnych

10

16

Konsultacje społeczne w unijnych projektach infrastrukturalnych i środowiskowych (w tym ocena oddziaływania na środowisko)

10

17

Seminarium dyplomowe

10

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie