Studia podyplomowe

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADRY. REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB W WIEKU 50+, 60+ I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studia podyplomowe Podnoszenie kwalifikacji kadry. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób w wieku 50+, 60+ i niepełnosprawnych przygotowują uczestników do efektywnego budowania wieloprofilowej edukacji osób w starszym wieku i niepełnosprawnych. Przez wieloprofilową edukację osób w starszym wieku i niepełnosprawnych rozumie się rehabilitację społeczną i zawodową, a zwłaszcza: zarządzanie czasem zawodowym i wolnym, gospodarowanie własnym zasobem wiedzy, umiejętności i możliwości, animowanie środowisk wsparcia (środowiska rodzinnego, środowisk pracy, środowiska społecznego); tworzenie płaszczyzn rozwoju osób niepełnosprawnych (z orzeczeniem niepełnosprawności) i nie w pełni sprawnych (w efekcie procesów starzenia się), osób niepełnosprawnych i nie w pełni sprawnych ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych; budowanie edukacji dorosłych (w tym: organizowania procesów edukacyjnych na kształt Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizowania czasu wolnego niepełnosprawnych w wieku 60+).

Program realizowany jest zgodnie z wytycznymi MEN. Studia dają kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych i koordynatorów projektów edukacyjnych na rzecz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób w starszym wieku i niepełnosprawnych oraz prowadzącym w/w projekty.

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • dyrektorów, kierowników z różnych placówek oświatowych,
 • pracowników placówek oświatowych, prowadzących zajęcia w domach kultury i ośrodkach społecznych, 
 • pracownicy domów opieki nad osobami starszymi itp.,
 • pracowników administracji pragnących zmienić profil zawodowy,
 • absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata, pragnących podjąć pracę w sektorze edukacyjnym.

Odbiorcami mogą być także: osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie,

 

Studia podyplomowe Podnoszenie kwalifikacji kadry. Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób w wieku 50+, 60+ i niepełnosprawnych są odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie budowania wieloprofilowej edukacji osób starszych i niepełnosprawnych, wielokrotnie podnoszoną w licznych raportach m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz UE. Zauważa się bowiem:

 • niewystarczającą łączność (współwystępowanie, współzależność) zagadnień rehabilitacji zawodowej i społecznej osób w starszym wieku i niepełnosprawnych,
 • brak animacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza starszych wiekiem,
 • brak profesjonalizacji działań organizacji i społeczności dla aktywizacji osób w starszym wieku i niepełnosprawnych ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych,
 • brak zaradności i skuteczności pracowników opieki nad osobami starszymi w przedsiębraniu działań na rzecz aktywności społecznej,
 • brak zaradności i skuteczności pracowników oświaty w przedsiębraniu działań na rzecz aktywności społeczno-kulturalnej niepełnosprawnych ze społeczności wiejskich i małomiasteczkowych,
 • brak wystarczającej liczby specjalistów podejmujących działania stymulujące aktywność zawodowo-społeczno-kulturalnej osób niepełnosprawnych ze środowisk  wiejskich i małomiasteczkowych.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych ekspertów  gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów.

 

 

Do współpracy przy realizacji zajęć zaprosiliśmy m.in. wykładowców Staropolskiej Szkoły Wyższej, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za zarządzanie przedsięwzięciami z zakresu wieloprofilowej edukacji osób starszych i niepełnosprawnych. Zajęcia realizowane będą m.in. przez:

Joanna Telus – dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, certyfikowany mediator i doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji społecznych w szczególności kompetencji zarządzania konfliktem w organizacji oraz stosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Współpracowała z samorządami, placówkami oświatowymi a także korporacjami w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz wdrażania systemów komunikacji wewnętrznej i  budowania zespołów. Nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej PsychologiiSpołecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej.  

Małgorzata Franc – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Zainteresowana głównie pedagogiką twórczości, heurystyką. Autorka wielu programów, artykułów, zeszytów metodycznych i publikacji zwartych oraz wielu warsztatów interdyscyplinarnych. Członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

Przedmiot

1.      Prawo pracy – wybrane zagadnienia

2.      Rynek pracy niepełnosprawnych

3.      Rynek pracy osób 50+, 60+

4.      Organizacje wsparcia niepełnosprawnych

5.      Organizacje wsparcia zawodowego dla osób 50+, 60+

6.      Projekty unijne i samorządowe

7.      Ergonomia niepełnosprawnych

8.      Psychologiczne uwarunkowania procesu starzenia się (Psychologia starzenia się)

9.      Edukacja czasu wolnego

10.  Psycho- i socjoterapia

11.  Projektowanie własnego przedsięwzięcia

12.  Technologia IT

13.  Seminarium dyplomowe


Koordynator kierunku: 
dr Małgorzata Franc

Czas trwania: Studia trwają 2 semestry – 220 godz.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie