Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI I TWÓRCZA PEDAGOGIKA

Studia podyplomowe Pedagogika twórczości i twórcza pedagogika przygotowują uczestników w zakresie samodzielnego projektowania oraz prowadzenia ćwiczeń, treningów,  warsztatów twórczości i innych form działań dydaktycznych stymulujących dyspozycje twórcze uczniów. Zasadnicze skierowanie pedagogiki twórczości wyraża się dążeniem do wychowania jednostek zdolnych do podejmowania i realizowania działań twórczych. 

W pedagogice twórczości rozwija się i umacnia tendencja do świadomego przedsiębrania działań nastawionych na kształtowanie tych dyspozycji ludzkich, które są pomocne w urzeczywistnianiu twórczości nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale w wymiarze powszechnym. Pedagogika twórczości dąży do tego, by każdy wychowanek odkrył w sobie zdolności do osiągnięć twórczych, wydobył z siebie cechy sprzyjające twórczości w trakcie wszechstronnego i harmonijnego własnego rozwoju.

Jednocześnie, poprzez kształtowanie, rozwijanie i wzmacnianie cech osoby twórczej, jej umiejętności twórczych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych dochodzi do kształcenia nauczycieli i prowadzących przedsięwzięcia twórcze w ich przymiotach twórczych. 

Studia podyplomowe skierowane są do: 

 • absolwentów szkół wyższych pragnących podjąć pracę w sektorze edukacyjnym,
 • edukatorów i animatorów zatrudnionych w placówkach oświatowych (domy kultury, świetlice środowiskowe, świetlice szkolne, przedszkola),
 • trenerzy warsztatów twórczych,
 • nauczycieli pragnący wzbogacić swoje kwalifikacje o umiejętności twórcze. 

Odbiorcami mogą być także:

 • rodzice wspierający rozwój swoich dzieci,
 • wszyscy zainteresowani rozwojem własnych umiejętności twórczych, zapewniających utrzymanie się z pracy bądź dokonywanie płynnych zmian środowiska pracy i zawodów.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych teoretyków i praktyków z dziedziny pedagogiki twórczości i psychodydaktyki kreatywności gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów. Istnieje możliwość opracowania książki internetowej zawierającej najcenniejsze i oryginalne oferty edukacyjne stymulujące dyspozycje twórcze uczniów i innowacyjne przedsięwzięcia dydaktyczne. 

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych teoretyków i praktyków z dziedziny pedagogiki twórczości i psychodydaktyki kreatywności gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów. Istnieje możliwość opracowania książki internetowej zawierającej najcenniejsze iDo współpracy przy realizacji zajęć zaprosiliśmy ekspertów w dziedzinie pedagogiki twórczości i psychodydaktyki kreatywności. Zajęcia realizowane będą m.in. przez:

Joannę Telus – dr nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, certyfikowany mediator i doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych. Współpracowała z samorządami, placówkami oświatowymi a także korporacjami w zakresie prowadzenia szkoleń dla pracowników oraz wdrażania systemów komunikacji wewnętrznej i  budowania zespołów. Nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN. Obecnie dziekan Wydziału Warszawskiego Staropolskiej Szkoły Wyższej.  

Ewę Jakubiak-Zapalska – dr nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Zainteresowana umiejętnościami psychospołecznymi i kompetencjami nauczyciela, funkcjonowaniem dziecka zdolnego w środowisku szkolnym, działalnością placówek oświatowych w zakresie stymulacji dyspozycji twórczych. Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu, adiunkt.

Małgorzatę Franc – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki. Zainteresowana głównie pedagogiką twórczości, heurystyką i wychowaniem estetycznym. Autorka wielu programów, artykułów, zeszytów metodycznych i publikacji zwartych, w tym: Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę (2009), Warsztaty samodoskonalenia (2009), Postawa twórcza (2011), Podmiotowy i twórczy wymiar wychowania politechnicznego (2012), Jakość dostrzegania problemów i zadań poznawczych – istotny czynnik wychowania do twórczości (2013). Autorka Treningu Myślenia Twórczego, techniki dostrzegania problemów T3/ZOOM oraz wielu warsztatów interdyscyplinarnych. Członek Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu.

 

Przedmiot

Liczba godzin

Podstawy twórczości (zagadnienia wstępne)

15

Teorie twórczości (psychologia twórczości

30

Społeczno-kulturowe uwarunkowania twórczości

15

Diagnozowanie zdolności i postaw twórczych

15

Twórczość dzieci i młodzieży

15

Programy wychowania do twórczości

10

Dydaktyka twórczości

30

Metody badań pedagogiki twórczości

15

Innowacja pedagogiczna

15

Prawne aspekty edukacji twórczej

15

Technologie informatyczne w edukacji do twórczości

15

Projektowanie twórczych działań edukacyjnych

15

Seminarium dyplomowe

15

Łącznie

220

Studia trwają 2 semestry – 220 godz. 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Koordynator kierunku: dr Małgorzata Franc

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie