Studia podyplomowe

NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Partner studiów: British Council

Podstawa prawna:
*Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe z zakresu Nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0 – III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). 

Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Studia trwają trzy semestry. Liczba godzin: 350 + 150 godzin praktyk.

Absolwent po ukończeniu studiów będzie posiadał:

•   kwalifikacje metodyczne do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej;

•  wiedzę i umiejętności psychologiczno-pedagogiczne niezbędne w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym;

•   kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych;

 

•   przygotowanie do zdania egzaminu FCE, dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III wg rozporządzenia MEN z dnia 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ramowy program studiów:

Program studiów będzie obejmował m.in. następujące zagadnienia:

•    metodyka nauczania języka angielskiego najmłodszych;

•    glottodydaktyka;

•    nowe technologie w nauczaniu języka angielskiego;

•    historia i kultura Wielkiej Brytanii;

•    lektorat z j. angielskiego;

•    wybrane metody i techniki pracy z małymi dziećmi; 

•    fonetyka praktyczna;

•    nowoczesne technologie w nauczaniu j. angielskiego;

•    praktyczna nauka języka angielskiego;

•    pedagogika małego dziecka;

•    psychologia wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego;

•    gramatyka opisowa języka angielskiego;

•    praktyka pedagogiczna w placówkach przedszkolnych;

•    praktyczna nauka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej;

•    gry i zabawy edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego;

•    dziecięca literatura anglojęzyczna;

•    praktyka pedagogiczna w klasach I-III.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w przedszkolach, klasach I-III szkół podstawowych,  w szkołach językowych specjalizujących się w nauczaniu dzieci.

Ukończenie studiów podyplomowych jest jednym z trzech warunków otrzymania pełnych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej:

1.      Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu nauczanie języka angielskiego
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

2.      Kwalifikacje do nauczania w przedszkolu bądź klasach kształcenia zintegrowanego
w szkole podstawowej,

3.      Świadectwo  znajomości języka na poziomie FCE bądź TOEFL lub City & Guilds na poziom B2.

 

Aby nauczać języka angielskiego w wyżej wymienionych placówkach trzeba spełnić wszystkie trzy warunki jednocześnie. Studia podyplomowe  przygotowują do zdania wyżej wymienionych egzaminów, a także doskonalą umiejętności w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie