Studia podyplomowe

MEDIACJE I KONSULTACJE SPOŁECZNE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość – po pozytywnym zdaniu egzaminu – wpisu na listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

Główne cele kształcenia na studiach podyplomowych to: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych w społecznościach lokalnych; przygotowanie do rozwiązywania konfliktów lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi i metodyki pracy mediatora; rozwój kompetencji rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony.

Głównymi adresatami studiów są:

• absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie, administracja);
• pracownicy instytucji samorządowych i radnych;
• pracownicy służb mundurowych;
• osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji. 

 

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia konsultacji społecznych oraz mediacji m.in. w sytuacji konfliktów lokalnych. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznania i oceny konfliktu, zasad konsultacji społecznych, mediacji, a także innych form postępowania w sytuacji konfliktowej.

Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje niezbędne do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącego stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce. Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora. 

Dzięki współpracy przy realizacji studiów ekspertów i praktyków z dziedziny alternatywnych form rozwiązywania konfliktów oraz prowadzenia konsultacji społecznych gwarantujemy najwyższą jakość oraz praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń, warsztatów i symulacji.

Organizacja studiów:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Czas trwania studiów:  
Studia trwają 2 semestry – 230 godzin. 

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

•    zasady prowadzenia konsultacji społecznych;

•    budowanie strategii dialogu w społeczności lokalnej;

•    współpraca z mediami w sytuacji konfliktów lokalnych;

•    psychologia konfliktu;

•    komunikacja interpersonalna;

•    negocjacje: metoda i proces;

•    trening mediacyjny;

•    podstawy prawne mediacji;

•    arbitraż i sądy polubowne;

•    konstruowanie ugód;

•    symulacje mediacji.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, psychologii, pedagogiki (wyjątkowo inne kierunki studiów).

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 600 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie