Studia podyplomowe

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI

Głównym celem kształcenia na studiach  podyplomowych Interwencja kryzysowa z elementami mediacji jest: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się wsparciem rodziny w sytuacji konfliktu i przemocy, przygotowanie do kontaktu pomocowego w relacjach z osobami doświadczającymi przemocy, zdobycie kompetencji mediacyjnych w sytuacjach konfliktu.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry – 205 godzin. 

 

 • absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie),
  nauczyciele i pedagodzy,
 • osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji,
 • pracownicy pomocy społecznej,
 • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,
 • kuratorzy sądowi,
 • policjanci,
 • pracownicy ochrony zdrowia,
 • członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • członkowie zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i   grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania 

i oceny kryzysu, mediacji oraz superwizji w pracy socjalnej, a także wybranych form pracy w kryzysie. Ponadto będzie potrafił podejmować działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz będzie posiadał przygotowanie do nawiązywania profesjonalnej współpracy z ośrodkami i instytucjami zaangażowanymi w szeroko rozumianą interwencję kryzysową. 

W sytuacji klęski żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań. Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce. 

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych.  Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową. 

Ponadto, absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę w: specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, punktach interwencji kryzysowej, punktach konsultacyjno-informacyjne, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych ekspertów z dziedziny interwencji kryzysowej i mediacji gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów.

Istnieje możliwość odbycia wizyty studyjnej w Dublinie i wymiany dobrych praktyk z osobami zarządzającymi placówkami oświaty w Irlandii (wizyta zostanie zorganizowana przy wyrażonej chęci 80% słuchaczy studiów podyplomowych).

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów 

i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Przedmiot

1.      Osoba/instytucja w stresie/ kryzysie

2.      Rodzaje i przebieg kryzysów

3.      Strategie radzenia sobie w kryzysie.

4.      Umiejętności komunikacyjne interwenta, zasoby klienta

5.      Prawne aspekty interwencji kryzysowej

6.      Pomoc przedmedyczna

7.      Kryzys jako szansa na rozwój

8.      Typowe strategie stosowane w sytuacji kryzysowej rodzinie

9.      Sytuacje krytyczne w rodzinie

10.  Rodzaje pomocy rodzinie

11.  Rodzina w świetle prawa

12.  Polityka społeczna a kryzys w rodzinie

13.  Rodzaje kryzysów w szkole/placówce

14.  Budowanie strategii pomocy w sytuacji kryzysowej w szkole/placówce

15.  Praca z osobą/zespołem uczniów, nauczycieli, rodziców

16.  Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej

17.  Trening mediacyjny

18.  Seminarium dyplomowe/projekt

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie