Studia podyplomowe

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej, specjalistycznej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także w obszarze zarządzania kryzysowego. Poprzez to studia mają zapewnić lepsze przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa państwa.

Studia kierowane są do pracowników administracji centralnej i terenowej, oficerów Wojska Polskiego i Policji, kadry pedagogicznej szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, legitymujących się tytułem licencjata lub magistra.

Studia mają dostarczyć wiedzę pozwalającą na zrozumienie militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz zasad i mechanizmów zarządzania i reagowania kryzysowego. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ograniczania lub usuwania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Studia dają pogłębioną wiedzę o organizacji systemu bezpieczeństwa publicznego oraz systemu obronności Polski, a także o funkcjonowaniu najważniejszych międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Lp.

Przedmiot

Liczba godz.

1

Wprowadzenie do studiów strategicznych

16

2

Podstawy teorii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

16

3

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa

16

4

Ekonomiczne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa

18

5

Informacja i sieci informatyczne w systemie bezpieczeństwa narodowego

18

6

Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa RP

16

7

System bezpieczeństwa publicznego RP

16

8

Współpraca cywilno-wojskowa

16

9

Podstawy zarządzania kryzysowego

16

10

Metody i praktyka negocjacji

18

11

Gra decyzyjna

18

12

Seminarium dyplomowe

20

 

Razem

200

 

 

 

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie