Studia podyplomowe

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach specjalnych, takich jak szkoła specjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy, w szkołach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie integracyjne, włączające lub indywidualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba kończąca studia przygotowana będzie także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego.”

- dr Joanna Telus – Dziekan Wydziału Warszawskiego StSW 

Cel studiów:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Dodatkowo słuchacze uzyskają praktyczną wiedzę i rozwiną umiejętności w zakresie stosowania metod terapii zajęciowej w pracy z dziećmi i młodzieżą z obniżoną sprawnością intelektualną. Poznają takie formy oddziaływania terapeutycznego jak: zajęcia warsztatowe, świetlicowe, kulturalno-oświatowe, artystyczne, ćwiczenia rekreacyjno-sportowe.

Studia adresowane są do psychologów, pedagogów, nauczycieli poszukujących kwalifikacji do pracy z uczniem upośledzonym umysłowo oraz osób chcących pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Wymagania wstępne:
Kandydaci na studia podyplomowe muszą legitymować się posiadaniem przygotowania pedagogicznego.

Dzięki zaproszeniu do współpracy przy realizacji studiów wybitnych ekspertów z dziedziny pedagogiki specjalnej gwarantujemy najwyższą jakość oraz przede wszystkim praktyczny charakter kształcenia. 80% zajęć realizowanych jest w formie ćwiczeń i warsztatów.

Dodatkowo, w czasie realizacji studiów organizujemy wizyty studyjne w placówkach kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewniamy możliwość odbycia praktyk w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach.

 

Studia trwają trzy semestry i realizowane są w trybie przyspieszonym. Liczba godzin: 350 + 120 godzin praktyk.

Moduł I: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne

Przedmiot

Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii

Pedagogika specjalna

Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych

Wsparcie rodziny osoby niepełnosprawnej

Diagnoza psychopedagogiczna

Praca opiekuńczo-wychowawcza, rehabilitacyjna i socjoterapeutyczna

Oligofrenopedagogika

Kształcenie integracyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Rewalidacja indywidualna

Teoretyczne podstawy kształcenia dzieci i młodzieży ze SPE

Moduł II: Dydaktyka specjalna

Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Metodyka nauczania osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych - praca z osobą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Profilaktyka uzależnień i metody terapii

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dydaktyka specjalna

Zaburzenia mowy, języka i komunikacji

Seminarium dyplomowe

Moduł III Praktyka

Praktyka pedagogiczna

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie