Studia podyplomowe

COACHING I MENTORING W EDUKACJI

Celem studiów podyplomowych Coaching i mentoring w edukacji jest przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz praktyków oświaty do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego. W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste. 

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry – 200 godzin. 

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:

 • roli coacha i świadomość różnic między podejściem coachingowym, a innego typu formami wspierania rozwoju,
 • przeprowadzenia kompletnej rozmowy coachingowej,
 • praktyczną znajomość zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
 • wiedzę o możliwościach zastosowania coachingu i mentoringu  jako formy wsparcia rozwoju ucznia,
 • rozwój własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe i inspirowania innych, 
 • komunikacji interpersonalnej,
 • asertywności,
 • inteligencji emocjonalnej,
 • rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • przywództwa – „bycia mentorem”.

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:

 • podstawowych jak i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
 • narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi, 
 • sposobów i możliwości inspirowania innych – mentoringu,
 • zasad pracy  coacha  i kompetencji coacha i mentora,
 • prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,
 • prowadzenie mentoringu,
 • różnych rodzajów coachingu: live coaching, execiutive coaching, leadership coaching, coaching kariery.

Przedmiot

Liczba godzin

Trening interpersonalny

20

Rozwój i transformacja w coachingu i mentoringu

5

Coaching – podejścia, metody, techniki.

20

Proces, sesja coachingowa – struktura.

20

Metody i narzędzia coachingu.

20

Mentoring – podejścia, metody, techniki.

5

Wartości, przekonania, cele w procesie coachingu i mentoringu.

20

Warsztat kompetencji coacha i mentora.

20

Metody i narzędzia mentoringu

20

Typologia osobowości jako narzędzia do pracy z klientami

10

Zarządzanie czasem w coachingu i mentoringu

10

Zasady tworzenia narzędzi coachingowych

5

Etyka i standardy pracy coacha i mentora.

5

Projekt coachingowy i mentoringowy

 

10

Łącznie

200

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, zaliczenie praktyk, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Infolinia Wydziału Warszawskiego StSW tel. 517 200 281

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie