Studia podyplomowe

CHEMIA

Studia Podyplomowe - specjalność CHEMIA przeznaczone jest dla nauczycieli - absolwentów studiów wyższych na kierunkach przyrodniczych lub innych, w programie których występowały przedmioty przyrodnicze do nauczania chemii - chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania chemii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

zgodnie z aktualnym stanem wiedzy chemicznej oraz pozostałych przedmiotów przyrodniczych, 

treści kształcenia dostosowano do możliwości ucznia klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej. 

Cele kształcenia obejmują: 

• pozyskiwanie i przetwarzanie informacji z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno -komunikacyjnych; 

• konstruowanie wykresów, tabel i schematów na podstawie dostępnych informacji. 

• zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów: 

• opisywanie właściwości substancji i wyjaśnianie przebiegu prostych procesów chemicznych; 

• wskazywanie związku właściwości różnorodnych substancji z ich zastosowaniami i ich wpływem na środowisko naturalne; 

• respektowanie podstawowych zasad ochrony środowiska; 

• wskazywanie związku między właściwościami substancji a ich budową chemiczną; 

• wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania prostych problemów chemicznych; 

• stosowanie poprawnej terminologii; 

• wykonywanie obliczeń dotyczących praw chemicznych. 

W ramach opanowania czynności praktycznych: 

  • bezpieczne posługiwanie się prostym sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi; 
  • projektowanie i przeprowadzanie prostych doświadczeń chemicznych; 
  • rejestrowanie wyników doświadczeń chemicznych w różnej formie, formułowanie obserwacji, wniosków oraz wyjaśnień; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zdobycie umiejętności, które pozwolą nauczać chemii zgodnie z nowoczesnymi koncepcjami w kształceniu chemicznym, poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem chemii jako drugiego przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a, Rzeszów
Tel. 17 470-21-31

www.pcud.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie