Studia podyplomowe

TECHNIKA

Studia Podyplomowe - specjalność Technika przeznaczone są dla nauczycieli - absolwentów studiów wyższych na kierunkach, w programie których występowały przedmioty pokrewne do edukacji technicznej - chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania techniki  jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści  zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

 

obejmują zdobycie przygotowania do nauczania zajęć technicznych na wszystkich etapach edukacyjnych, poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych związanych z nauczaniem techniki.

Szczegółowe treści kształcenia przygotowują do: 

- opisu, wyjaśnienia znaczenia i funkcji użytkowej urządzeń technicznych,

- nazywania właściwości materiałów konstrukcyjnych,

- zapisywanie rozwiązań technicznych w formie graficznej,

-  umiejętne posługiwanie się instrukcjami obsługi urządzeń technicznych

- analizowanie rysunków technicznych stosowanych w katalogach i instrukcjach obsługi,

- konstruowanie modeli urządzeń technicznych,

- realizowanie pewnych operacji technologicznych,

- opracowania i realizacji projektów racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi.

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania techniki  jako drugiego przedmiotu. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu technika, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie