Studia podyplomowe

SURDOPEDAGOGIKA

Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie studiów licencjackich o specjalnościach nadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne, lub osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie studiów magisterskich nadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne.

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności metodycznych umożliwiających im projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu  na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych, a w szczególności:

• wykształcenie kompetencji niezbędnych do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą.

• przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu,

• wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.

• ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Nazwa kierunku, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131) oraz  Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50poz. 400).

 

Absolwenci studiów otrzymają kwalifikacje zawodowe nauczyciela uczniów słabo słyszących i niesłyszących. Nauczyciel surdopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: 

w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstwowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabo słyszących i niesłyszących; w szkolnictwie integracyjnym, 

w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym 

(nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie