Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, osób zatrudnionych (planujących znaleźć zatrudnienie) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, dziecięcych domach wczasowych, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych); pedagogów szkolnych; innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

Przygotowanie związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią pedagogiczną, poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci, młodzieży i seniorów.

Program  studiów zawiera między innymi:

• teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

• sieroctwo naturalne i społeczne

• współczesne problemy pedagogiki społecznej

• rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych

• wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej

• funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego

• specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych

• planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą

• prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej

• podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

• opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych

• elementy terapii pedagogicznej

• technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy

• elementy pracy socjalnej i opieki społecznej

• trening twórczości

• zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

• psychopedagogika  niedostosowania społecznego

• podstawy profilaktyki

• budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja

• psychologia i profilaktyka uzależnień

• współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży

• moduł „Kierownik wycieczek”

 

przygotowanie specjalistów do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego,  jak również  z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi. Program kształcenia obejmuje tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych oraz specjalistyczne treści służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych, w tym m.in. umiejętność sporządzania diagnozy pedagogicznej oraz planowania oddziaływań wychowawczych  i opiekuńczych.

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie