Studia podyplomowe

MATEMATYKA

Studia Podyplomowe - specjalność Matematyka przeznaczone są dla nauczycieli absolwentów studiów na kierunkach ścisłych, w programie których występowały przedmioty pokrewne do matematyki, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania matematyki  jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej. 

 Studia przygotowują do realizacji takich celów wychowawczych i rozwojowych jak: 

- na etapie konkretnym: poznawanie matematyki z pomocą konkretnych odniesień do rzeczywistości, nauka wnioskowania na bazie konkretnych obiektów.

- na etapie formalnym: rozwijanie umiejętności abstrakcyjnych prowadzących do rozumienia pojęć algebraicznych, prawdopodobieństwa, własności figur geometrycznych, nauka przeprowadzania dowodów matematycznych. Treści kształcenia na studiach podyplomowych dostosowano do nowej podstawy programowej

 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania matematyki  jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu matematyka w szkołach podstawowych, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie