Studia podyplomowe

Etyka

Studia Podyplomowe - specjalność Etyka  przeznaczone są dla nauczycieli absolwentów studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, w programie których występowały przedmioty pokrewne do etyki, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania etyki jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

 

 Studia przygotowują do realizacji takich treści nauczania jak: 

- elementy propedeutyki myślenia moralnego,

- postępowanie wobec innych ludzi, kształtowanie odpowiednich wartości i postaw,

- postępowanie wobec siebie,

- dbałość o wspólne dobro,

- postępowanie wobec przyrody,

Przygotowanie nauczycieli do realizacji zajęć z etyki uwzględnia takie cele edukacji etycznej jak: budzenie i rozwijanie refleksyjności i wrażliwości aksjologicznej ucznia, wspieranie ucznia w dostrzeganiu i formułowaniu zasad  moralnych, wprowadzanie i objaśnianie  podstawowych zasad etycznych. Praktyka na studiach podyplomowych z zakresu etyki uwzględnia przede wszystkim wykorzystanie metod aktywizujących rozwijających kompetencje intelektualne, emocjonalne i społeczne ucznia.

 

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pokrewnych specjalności chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania etyki  i filozofii, bądź do pracy w ramach interdyscyplinarnych ścieżek problemowych. Dają przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu etyka, tworzenia autorskich programów edukacyjnych, planowania, organizacji i realizacji procesu edukacyjnego wynikającego ze specyfiki przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie