Studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Studia kierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich; psychologów  i pedagogów szkolnych oraz pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych itp.

zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnej diagnozy, wieloprofilowego usprawniania dziecka, wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności, pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem lub niepełnosprawnością, wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania. Program studiów obejmuje zajęcia z następujących bloków tematycznych: 

- wczesna diagnoza dziecka

- diagnoza i terapia w zakresie wspomagania rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka

- diagnoza i terapia w zakresie komunikacji

- diagnoza i terapia w zakresie rozwoju ruchowego dziecka

uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie