Studia podyplomowe

BIOLOGIA

Studia Podyplomowe - specjalność BIOLOGIA, przeznaczone jest dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu. 

• przygotowanie merytoryczne w zakresie niezbędnych do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej przedmiotu biologia,

•   zdobycie wiedzy o różnorodności biologicznej oraz budowie i funkcjonowaniu organizmów roślinnych, zwierzęcych i człowieka,

• zapoznanie z cechami umożliwiających klasyfikację organizmów roślinnych i zwierzęcych,

• zapoznanie z najważniejszymi przyczynami chorób człowieka oraz zasadami profilaktyki,

• zapoznanie z podstawami genetyki i mechanizmów ewolucji organizmów, zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody i środowiska,

•   nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia i rejestracji obserwacji biologicznych,

• konfrontacja nabytej wiedzy w działaniu praktycznym (planowanie lekcji, formułowanie celów, dobór metod i form pracy).

Nauczyciele uzyskują kwalifikacje do nauczania biologii jako drugiego przedmiotu.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Studia trwają dwa semestry.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 61
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 443-75-60
tel./fax. 18 443-71-72, 443-80-01
e-mail: nowysacz@mcdn.edu.pl

www.nowysacz.mcdn.edu.pl

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie