Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

Zarządzanie i organizacja oświaty

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą przygotowują uczestników do efektywnego kierowania placówkami oświatowymi. Program realizowany jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek / instytucji oświatowych oraz wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.  

W trakcie trwania studiów przedstawiane są koncepcje innowacyjnych zmian i rozwiązań w obszarze oświaty. Takie połączenie daje gwarancję dobrego przygotowania w aspektach teoretycznych jak i praktycznych, co umożliwia naszym absolwentom pełnienie stanowisk dyrektorskich w sposób kompetentny i skuteczny.

Główny cele to przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego, aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym, przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych, przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym, zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym, stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej, upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową, wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie