Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA – 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, osób zatrudnionych (planujących znaleźć zatrudnienie) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, dziecięcych domach wczasowych, internatach, ośrodkach szkolno-wychowawczych); pedagogów szkolnych; innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie dysponują kwalifikacjami specjalistycznymi, niezbędnymi do pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Przygotowanie związane z wychowaniem, kształceniem, opieką, doradztwem i terapią pedagogiczną, poznanie zasad  prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz zasad funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci, młodzieży i seniorów.
Program  studiów zawiera między innymi:
•    teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
•    sieroctwo naturalne i społeczne, współczesne problemy pedagogiki społecznej
•    rozwój zawodowy nauczyciela w zakresie umiejętności wychowawczych
•    wybrane problemy psychologii rozwojowo-wychowawczej
•    funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły. Praca pedagoga szkolnego
•    specyfika opieki nad dzieckiem w poszczególnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych
•    planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z jednostką i grupą
•    prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej
•    podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
•    opracowywanie Indywidualnych Planów Edukacyjno-Terapeutycznych
•    elementy terapii pedagogicznej
•    technologie informacyjne w pracy nauczyciela-wychowawcy
•    elementy pracy socjalnej i opieki społecznej
•    trening twórczości
•    zajęcia plastyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą
•    psychopedagogika  niedostosowania społecznego
•    podstawy profilaktyki
•    budowanie programów profilaktyki w placówce i ich realizacja
•    psychologia i profilaktyka uzależnień
•    współczesne zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
•    moduł „Kierownik wycieczek”

Przygotowanie specjalistów do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, będącymi zarówno w normie funkcjonowania biopsychospołecznego,  jak również  z różnego rodzaju trudnościami w tym funkcjonowaniu i deficytami rozwojowymi.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.
Ogólna liczba godzin: 370.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych  Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie