Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia adresowane są do osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i zamierzają uzyskać dodatkowe kwalifikacje niezbędne do nauczania określonego przedmiotu (prowadzenia zajęć) z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz innych placówkach oświatowo – wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, planowania i prowadzenia oddziaływań edukacyjnych (dydaktyczno-wychowawczych) i terapeutycznych adresowanych do tej grupy uczniów. Treści nauczania obejmują zagadnienia zawarte w trzech blokach programowych:

  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne (w tym głównie treści z zakresu psychologii klinicznej i psychopatologii; diagnozy psychologiczno-pedagogicznej; pedagogiki specjalnej i jej subdyscypliny – oligofrenopedagogiki)
  • Dydaktyka specjalna (w tym głównie zagadnienia z zakresu dydaktyki specjalnej oraz metodyki nauczania i rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia, wybranych metod arteterapii, sposobów wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji i terapii)
  • Praktyka w placówkach realizujących kształcenie specjalne – stwarza okazję do zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności zawodowych niezbędnych do pracy edukacyjnej i rehabilitacyjnej.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, warsztatów artystycznych i zajęć praktycznych w pracowni informatycznej. Program opracowano zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – moduł 5 – Przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Studia nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia na stanowisku zgodnym z zakresem posiadanych przez słuchacza podstawowych kwalifikacji nauczycielskich. Absolwent studiów podyplomowych może być zatrudniony w placówkach specjalnych (takich jak szkoła specjalna, ośrodek szkolno-wychowawczy, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy), w szkołach integracyjnych oraz szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie integracyjne, włączające lub indywidualne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Osoba kończąca studia przygotowana będzie także do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną stopnia głębokiego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie