Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

NEUROLOGOPEDIA

Studia przeznaczone są dla logopedów (osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie na kierunku: Logopedia, na specjalności: logopedia, bądź czterosemestralne studia podyplomowe w zakresie logopedii – minimum 600 godzin), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu neurologopedii.  

Studia powstały na bazie studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, prowadzonych nieprzerwanie od 2004 r. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedyw placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Program studiów to profesjonalna koncepcja, opracowana przez specjalistów z dziedziny neurologopedii – przedstawicieli świata nauki i praktyków, obejmująca szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z neurologopedii ogólnej i dziecięcej.

Składa się z czterech modułów:

  • Neurologopedia małego dziecka
  • Afazjologia
  • Zaburzenia płynności mówienia
  • Surdologia

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych. Zdecydowana większość zajęć o charakterze praktycznym odbywa się na terenie placówek.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedy w placówkach służby zdrowia na stanowisku neurologopedy w placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie