Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

ASYSTENT RODZINY

Występujące współcześnie w Polsce trendy demograficzne stwarzają nowe wyzwania zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, jak i stanu społeczeństwa. Spadająca liczba urodzeń, starzenie się ludności, mniejsza stabilność małżeństw, wzrost skali samotnego rodzicielstwa oraz współczesne problemy dzieci i młodzieży, a także niska efektywność działań ukierunkowanych na wspieranie rodzin, powodują rosnące zainteresowanie uczonych i decydentów szeroko rozumianą polityką rodzinną. 

Odpowiedzią Polski na te wyzwania jest reforma systemu pomocy rodzinie. W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidziano wiele nowych rozwiązań, które mają usprawnić jego działanie. Wśród nich jest również powołanie do życia nowych zawodów, jednym z nich jest asystent rodziny. Od 2014 r. samorządy gminne zgodnie z przepisami ustawy Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz..U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – obowiązkowo zobowiązane są do zatrudniania asystentów rodziny, 

Asystent rodziny to osoba, która udziela rodzinie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, dokonuje diagnozy przyczyn trudnych sytuacji rodziny, jej zasobów i możliwości oraz pełni funkcję opiekuńczą, doradczą, wychowawczą, mediacyjną, motywującą, aktywizującą i monitorującą. Koordynuje działania skierowane na rodzinę i jej dobro. 

Adresatami są absolwenci kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia, praca socjalna lub na innych kierunkach pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną i dzieckiem.

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – dotyczy powołania zawodu asystenta rodziny. 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r., Nr 272, poz. 1608 z późniejszymi zmianami) – dotyczy programu studiów.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: asystent rodziny.

Plan studiów zawiera między innymi przedmioty z zakresu:

 • pedagogiki rodziny,
 • pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • psychologii rozwoju człowieka,
 • psychologii wychowawczej,
 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, 
 • profilaktyki społecznej,
 • organizacji pracy asystenta rodziny, 
 • prawa w praktyce asystenta rodziny,
 • warsztaty komunikacji interpersonalnej, mediacji,
 • diagnozy systemu rodzinnego,
 • metodyki pracy asystenta z rodziną,
 • wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • pielęgnacji niemowląt, małych dzieci i osób starszych,
 • interwencji kryzysowej i wsparcia kryzysowego,
 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, -wykorzystywania czasu wolnego,
 • etyki w pracy asystenta rodziny, - ekonomiki gospodarstwa domowego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.  

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie