Studia podyplomowe

EKONOMIA

POZYSKIWANIE I ROZLICZANIE FUNDUSZY UNIJNYCH

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy na temat dostępnych źródeł funduszy z UE w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020 oraz wypracowanie praktycznych umiejętności ich pozyskania, co pozwoli uzyskać gotowość do aplikowania o środki u progu nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej.

Studia są adresowane do:

 • pracowników instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE, 
 • pracowników przedsiębiorstw, 
 • instytucji otoczenia biznesu, 
 • urzędników samorządowych, 
 • pracowników publicznych służb zatrudnienia, 
 • uczelni, 
 • placówek oświatowych, 
 • organizacji pozarządowych, 
 • firm szkoleniowo – doradczych 
 • przedsiębiorców, których celem jest pozyskiwanie i rozliczanie projektów europejskich. 
 • absolwentów uczelni wyższych (również licencjackich) zainteresowanych tematyką funduszy unijnych, a którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy.

Program studiów jest tak skonstruowany, iż zapewnia wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dziedzinach, w których przy pomocy środków funduszowych można realizować projekty rozwojowe. Wiedza oraz kompetencje nabyte w toku studiów mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczności realizacji programów, projektów w administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach (w tym w firmach konsultingowych), organizacjach pozarządowych, instytucjach finansowych, placówkach oświatowych, instytucjach otoczenia biznesu oraz innych podmiotach chcących aplikować i rozliczać środki pochodzące z funduszy europejskich.

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje dające podstawę do samodzielnego pozyskiwania i rozliczania projektów/programów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. 

Absolwent w/w studiów uzyska wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

• identyfikacji źródeł finansowania projektów rozwojowych za pośrednictwem funduszy unijnych,

• przygotowania projektów (tzw. miękkich, jak również inwestycyjnych, infrastrukturalnych) zgodnie z wymogami UE,

• wdrażania programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem perspektyw finansowych na lata 2014-2020,

• wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich (w tym rozliczenia rzeczowego i finansowego), 

• kluczowych aspektów związanych z wdrażaniem projektów europejskich (w tym pomoc publiczna, zamówienia publiczne, ocena oddziaływania na środowisko, polityki horyzontalne),

• ewaluacji interwencji funduszy UE oraz audytu projektów unijnych,

• rozliczania projektów w aspekcie finansowym i prawnym.

Wszechstronne wykształcenie pozwoli Ci po zakończeniu studiów podjąć pracę w wielu branżach, gdyż organizacja pracy wielu przedsiębiorstw i instytucji opiera się na projektach, a korzystanie z funduszy europejskich jest istotnym źródłem finansowania inwestycji i bieżącej działalności. Będziesz również przygotowany do podjęcia pracy m.in. w firmach doradczych, instytucjach szkoleniowych, organach administracji samorządowej oraz doradztwie finansowym. 

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie