Studia podyplomowe

EKONOMIA

MEDIACJE I KONSULTACJE SPOŁECZNE. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW LOKALNYCH

Główne cele kształcenia na studiach podyplomowych to: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem konsultacji społecznych w społecznościach lokalnych; przygotowanie do rozwiązywania konfliktów lokalnych przy wykorzystaniu narzędzi i metodyki pracy mediatora; rozwój kompetencji rozwiązywania konfliktów w charakterze trzeciej strony..

• absolwenci studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie, administracja);

• pracownicy instytucji samorządowych i radnych;

• pracownicy służb mundurowych;

• osoby, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji.

W ramach studiów zrealizowane zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• zasady prowadzenia konsultacji społecznych,

• budowanie strategii dialogu w społeczności lokalnej,

• współpraca z mediami w sytuacji konfliktów lokalnych,

• psychologia konfliktu,

• komunikacja interpersonalna,

• negocjacje: metoda i proces,

• trening mediacyjny,

• podstawy prawne mediacji,

• arbitraż i sądy polubowne,

• konstruowanie ugód,

• symulacje mediacji.

• Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia konsultacji społecznych oraz mediacji m.in. w sytuacji konfliktów lokalnych. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu rozpoznania i oceny konfliktu, zasad konsultacji społecznych, mediacji, a także innych form postępowania w sytuacji konfliktowej.

• Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje niezbędne do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącego stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce.

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych. Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową. 

Ponadto, absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę w:

 • specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 • ośrodkach interwencji kryzysowej, 
 • punktach interwencji kryzysowej, 
 • punktach konsultacyjno-informacyjne, 
 • szpitalach, 
 • ośrodkach pomocy społecznej, 
 • świetlicach socjoterapeutycznych, 
 • poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
 • schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, 
 • gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych, 
 • zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość – po pozytywnym zdaniu egzaminu – wpisu na listę stałych mediatorów przy wybranym Sądzie Okręgowym.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 600 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie