Studia podyplomowe

EKONOMIA

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej, specjalistycznej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym, a także w obszarze zarządzania kryzysowego. Poprzez to studia mają zapewnić lepsze przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach odpowiedzialnych za system bezpieczeństwa państwa.

Studia kierowane są do pracowników administracji centralnej i terenowej, oficerów Wojska Polskiego i Policji, kadry pedagogicznej szkół średnich oraz wszystkich zainteresowanych, legitymujących się tytułem licencjata lub magistra.

Studia mają dostarczyć wiedzę pozwalającą na zrozumienie militarnych i pozamilitarnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz zasad i mechanizmów zarządzania i reagowania kryzysowego. Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa oraz ograniczania lub usuwania ich negatywnych skutków w sferze politycznej, wojskowej, ekonomicznej i społecznej. Studia dają pogłębioną wiedzę o organizacji systemu bezpieczeństwa publicznego oraz systemu obronności Polski, a także o funkcjonowaniu najważniejszych międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

Absolwent będzie przygotowany do nadążania za dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, a jednocześnie zdobędzie praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania i rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystywania tychże technologii. Główny nacisk został położony na zarządzanie i administrowanie informacją, co w erze społeczeństwa informacyjnego jest poszukiwaną i pożądaną umiejętnością. Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie przygotowany zostanie do administrowania bazami danych (SQL), zarządzania i administracji siecią LAN oraz zdobędzie wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie.

W zakresie wiedzy absolwent tej specjalności:

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu źródeł i skali współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa, wymienia poszczególne fazy i zasady zarządzania kryzysowego,
 • ma szeroką wiedzę na temat obowiązków i uprawnień jednostek administracji publicznej w sytuacji zagrożenia kryzysowego,
 • zna zasady i procedury współdziałania różnych organów i instytucji państwowych w sytuacjach kryzysowych,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego w okresie powodzi,
 • zna zasady komunikacji i negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

W zakresie umiejętności absolwent:

 • analizuje i ocenia stan zagrożenia bezpieczeństwa,
 • opracowuje plany zapobiegania sytuacjom kryzysowym,
 • przygotowuje zintegrowany program zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • organizuje działania w sytuacjach kryzysowych,
 • potrafi określić działania likwidujące skutki powstałych sytuacji kryzysowych,
 • posiada umiejętność współpracy i skutecznego komunikowania się z różnymi podmiotami w sytuacjach kryzysowych.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • docenia znaczenia zarządzania kryzysowego dla zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczności,
 • jest otwarty na formułowanie problemów związanych z zarządzaniem kryzysowym,
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy związanej z zarządzaniem kryzysowym.

Absolwenci są przygotowani do:

 • obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, 
 • obejmowania stanowisk przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje,
 • pracy w administracji specjalnej. 

Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą:

 • zostać pracownikami administracyjnymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu miasta lub starostwa;
 • być koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania 
 • podjąć pracę w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami;
 • pełnić funkcję koordynatora lub menedżera ds. bezpieczeństwa.
 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie