Studia podyplomowe

ZARZĄDZANIE BHP

Adresatem studiów są zarówno nauczyciele jak i osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania
oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej.
Studia w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu systemu ochrony pracy, identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka zawodowego, systemów oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji, katastrof przemysłowych, bezpieczeństwa medycznego, ratownictwa, chorób zawodowych, postępowania powypadkowego procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dydaktyki szkoleń.
Główne treści kształcenia obejmują:
1. System ochrony pracy w Polsce i w UE.
2. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy.
3. Wdrażanie przepisów ogólnych i branżowych BHP.
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
6. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
7. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy.
8. Wymagania bhp dotyczące budynków i pomieszczeń pracy.
9. Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.
10. Zarządzanie jakością.
11. Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń BHP.
12. Psychologia pracy
13. Metodyka pracy służb BHP
14. Zasady udzielania pierwszej pomocy
15. Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
16. Budowa strategii  BHP

Słuchacze uzyskują kwalifikacje niezbędne do:
•    stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole lub przedsiębiorstwie,
•    szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,
•    zarządzania ryzykiem zawodowym,
•    współpracy z organami nadzoru,
•    sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,
•    współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,
•    prowadzenia działalności gospodarczej

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 460

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie