Studia podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ADMINISTRACJI I W BIZNESIE

Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji samorządowej i rządowej, służb mundurowych, firm oraz przedsiębiorstw mających w swej działalności do czynienia z danymi osobowymi, informacjami prawnie chronionymi oraz bezpieczeństwem narodowym.

Słuchacze zapoznają się m.in. z prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji niejawnych, metodami i środkami zapewnienia ochrony informacji oraz systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Celem studiów jest także przygotowanie specjalistów do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w myśl planowanych regulacji UE) oraz wsparcie merytoryczne osób już zajmujących się tą problematyką.

Studia adresowane są do:

•    wszystkich osób zainteresowanych tematyką danych osobowych i praktyczną interpretacją przepisów regulujących ochronę danych osobowych;

•    właścicieli firm i pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach codziennych obowiązków, a w szczególności do pracowników odpowiedzialnych za sprawy personalne, obsługujących bazy klientów, pracowników zakładów opieki zdrowotnej, osób którzy prowadzą działalność z wykorzystaniem Internetu;

•    osób, które zamierzają  podjąć pracę w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji.

W trakcie nauki studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

•    Wybrane elementy bezpieczeństwa narodowego.

•    Podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.

• Ochrona danych osobowych – podstawy teoretyczne i aspekty praktyczne. 

• Tworzenie dokumentacji z zakresu danych osobowych.

• Praktyczne aspekty ochrony informacji niejawnych: bezpieczeństwo osobowe, bezpieczeństwo przemysłowe, bezpieczeństwo teleinformatyczne.

• Standardy ochrony informacji niejawnych w NATO i UE.

• Bezpieczeństwo informacji biznesowych. Teoretyczne i praktyczne aspekty ustanawiania i wdrażania tajemnicy przedsiębiorstwa.

• Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Szacowanie i zarządzanie ryzykiem ochrony informacji niejawnych. 

• Funkcjonowanie kancelarii tajnych i niejawnych. Obieg dokumentów niejawnych.

•    Archiwizacja dokumentów.

•    Inwigilacja (nadzór) w społeczeństwie informacyjnym.

• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w stanach kryzysowych/ekstremalnych.

•    Nowoczesne techniki technologii i ochrony informacji.

Uczestnicy studiów:

•    zdobędą niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu prawnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych;

•    uzyskają nowe kwalifikacje, które pozwolą na objęcie stanowisk związanych z zapewnianiem odpowiedniej polityki bezpieczeństwa danych osobowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego;

•     będą także przygotowani do wprowadzenia w instytucjach publicznych i prywatnych  systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami przewidzianymi w przepisach prawa;

•     zostaną przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony baz danych.

•    jesteś przygotowany do pełnienia menedżerskich funkcji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, audytu i kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji organizacji,

•    potrafisz stworzyć skuteczny system ochrony informacji w firmie,

•    znasz podstawowe aspekty techniczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji,

•    potrafisz tworzyć dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie