Studia podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Słuchacz studiów podyplomowych zdobędzie świadomość współczesnego zagrożenia przestępczością i umiejętność podejmowania konkretnych działań, zmierzających do zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości.

Studia adresowane są do:

•    absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom magistra lub licencjata) głównie kierunków: pedagogiki, resocjalizacji, prawa, psychologii, socjologii, politologii, 

•    pracowników i funkcjonariuszy służb, którzy w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości (np. ABW, CBA, Policja, Straż Graniczna, Urzędy Kontroli Skarbowej itp.), 

•    sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych,

•    kuratorów sądowych,

•    osób zatrudnionych w podmiotach świadczących usługi detektywistyczne oraz ochrony osób i mienia,

•    osób zainteresowanych pracą w służbach i urzędach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.

W trakcie nauki studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:
•    Podstawy kryminalistyki (taktyka, strategia kryminalistyczna, ślad kryminalny),
•    Pojęcie ekspertyzy kryminalistycznej,
•    Zasady polskiego procesu karnego,
•    Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego),
•    Psychologia sądowa - teoria i praktyka (profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców zabójstw),
•    Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności,
•    Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok,
•    Identyfikacja rzeczy i osób (ekspertyzy - wariograficzna, broni, wypadku drogowego, osmologiczna, antropologiczna, daktyloskopijna, mechanoskopijna, genetyczna, informatyczna, alkohologiczna, toksykologiczna, śladowa),
•    Oględziny,
•    Przeszukanie,
•    Zabezpieczenie dokumentów elektronicznych przed fałszerstwem,
•    Kryminalistyczny ślad językowy.

Absolwent studiów podyplomowych będzie:

•    umiał prawidłowo ocenić ryzyko popełnienia przestępstwa,

•    znał sposoby eliminowania zjawisk mogących prowadzić do rozwoju przestępczości,

•    potrafił opracować strategię działania po ujawnieniu przestępstwa,

•    znał prawidłowe techniki ujawnienia i zabezpieczania śladów z miejsca przestępstwa,

•    umiał prawidłowo wykorzystać zebrane w sprawie dowody,

•    potrafił ocenić prawidłowość zabezpieczenia śladów i dowodów na miejscu przestępstwa.

Dysponowanie aktualną wiedzą z zakresu kryminalistyki i kryminologii umożliwi:

•    rozwój zawodowy osób zajmujących się profesjonalnie bezpieczeństwem publicznym,

•    uzyskanie pożądanych w procesie rekrutacji kwalifikacji osobom planującym podjęcie pracy w służbach, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości.

Program przewiduje 200 godzin zajęć. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie