Studia podyplomowe

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

INTERWENCJA KRYZYSOWA Z ELEMENTAMI MEDIACJI

Głównym celem kształcenia na studiach  podyplomowych Interwencja kryzysowa z elementami mediacji jest: doskonalenie zawodowe osób zajmujących się wsparciem rodziny w sytuacji konfliktu i przemocy, przygotowanie do kontaktu pomocowego w relacjach z osobami doświadczającymi przemocy, zdobycie kompetencji mediacyjnych w sytuacjach konfliktu.

Czas trwania studiów:
Studia trwają dwa semestry – 205 godzin. 

 

Studia adresowane są m.in. do:

•    absolwentów studiów wyższych (przede wszystkim kierunków: prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie),

•    nauczycieli i pedagogów,

•    osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji, 

•    pracowników pomocy społecznej,

•    pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek resocjalizacyjnych i ośrodków wychowawczych,

•    kuratorów sądowych,

•    policjantów,

•    pracowników ochrony zdrowia,

•    członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

•    członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych oraz innych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Studia maja charakter modułowy. Słuchacz otrzymuje certyfikaty ukończenia modułów oraz – przy zaliczeniu czterech modułów – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Słuchacz może uczestniczyć w wybranych przez siebie modułach.

 

Moduł I: Interwencja kryzysowa

•    Osoba/instytucja w stresie / kryzysie,

•    Rodzaje i przebieg kryzysów,

•    Strategie radzenia sobie w kryzysie,

•    Umiejętności komunikacyjne interwenta, zasoby klienta,

•    Prawne aspekty interwencji kryzysowej,

•    Pomoc przedmedyczna,

•    Kryzys jako szansa na rozwój.

 

Moduł II. Interwencja kryzysowa w rodzinie

•    Sytuacje krytyczne w rodzinie,

•    Typowe strategie stosowane w sytuacji kryzysowej rodzinie,

•    Rodzaje pomocy rodzinie,

•    Rodzina w świetle prawa,

•    Polityka społeczna a kryzys w rodzinie.

 

Moduł III. Interwencja kryzysowa w oświacie

•    Rodzaje kryzysów w szkole/placówce,

•    Budowanie strategii pomocy w sytuacji kryzysowej w szkole /placówce,

•    Praca z osobą/zespołem uczniów, nauczycieli, rodziców,

•    Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

 

Moduł IV. Mediacje

•    Psychologia konfliktu,

•    Komunikacja interpersonalna,

•    Negocjacje: metoda i proces,

•    Trening mediacyjny,

•    Podstawy prawne mediacji,

•    Arbitraż i sądy polubowne,

•    Elementy coachingu - planowanie indywidualnego rozwoju,

•    Konstruowanie ugód,

•    Seminarium dyplomowe

•    Staż.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie przygotowanie potrzebne do prowadzenia interwencji i diagnozy osób i rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. W trakcie studiów nabędzie wiedzę i podstawowe umiejętności między innymi z zakresu: rozpoznania i oceny kryzysu, mediacji oraz superwizji w pracy socjalnej, a także wybranych form pracy w kryzysie. Ponadto będzie potrafił podejmować działania w obszarze profilaktyki społecznej oraz będzie posiadał przygotowanie do nawiązywania profesjonalnej współpracy z ośrodkami i instytucjami zaangażowanymi w szeroko rozumianą interwencję kryzysową.

W sytuacji klęski żywiołowej będzie potrafił wspomagać społeczność w definiowaniu problemów i szukaniu najskuteczniejszych rozwiązań. Absolwent studiów uzyska także kwalifikacje do prowadzenia mediacji zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Negocjacji i Mediacji. Program zajęć umożliwia uzyskanie teoretycznej wiedzy na temat dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania, wiedzy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego dotyczącej stosowania procedur mediacyjnych i negocjacyjnych w Polsce.

Ukończenie studiów uprawnia do pracy w charakterze mediatora w placówkach edukacyjnych i wychowawczych a także w zakładzie pracy, w społecznościach lokalnych. Uprawnia do prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych i społecznych.  Ukończenie studiów uprawnia również do pracy w ośrodkach interwencji kryzysowej, policji, wydziałach zarządzania kryzysowego oraz w organizacjach pozarządowych nastawionych na interwencję kryzysową.

Ponadto, absolwent studiów będzie mógł podjąć pracę w: specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, punktach interwencji kryzysowej, punktach konsultacyjno-informacyjne, szpitalach, ośrodkach pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach dla dzieci, młodzieży i dorosłych, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych,  zespołach interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 600 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Myślenicach StSW tel. 12 271-63-68

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie