Studia podyplomowe

TECHNOLOG ŻYWNOŚCI

Celem studiów jest zdobycie wiedzy m.in. z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego, łącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także elementów żywienia człowieka.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnący podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania informatyki w działalności rolniczej. Studia gwarantują zdobycie wiedzy i kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Treści kształcenia opierają się na takich przedmiotach jak m.in.: 

 • chemia środków spożywczych, 
 • fizjologia żywienia człowieka, 
 • biochemiczne uwarunkowania jakości żywności, 
 • technologie przetwarzania żywności, 
 • utrwalanie żywności i przechowalnictwo, 
 • ocena jakości artykułów spożywczych, 
 • toksykologia żywności, 
 • mikrobiologia i higiena żywności, 
 • zastosowanie biotechnologii w produkcji żywności, 
 • inżynieria procesów przetwórczych, 
 • prawne aspekty bezpieczeństwa i kontroli żywności, 
 • systemy zapewniania jakości w przemyśle spożywczym, 
 • marketing żywności i żywienia, 
 • obsługa konsumenta, 
 • współczesne trendy w żywieniu człowieka, 
 • utylizacja produktów ubocznych przemysłu spożywczego, 
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych.

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów z zakresu: 

 • projektowania produkcyjnych procesów technologicznych i technologii żywienia,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi w przemyśle spożywczym,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania procesem produkcyjnym,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym,
 • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania technologiami,
 • usprawniania zarządzania technologicznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się:

 • doradztwem w zakresie żywienia człowieka i przetwórstwa żywności,
 • doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego,
 • żywieniem zbiorowym,
 • przetwórstwem żywności,
 • handlem wewnętrznym i zagranicznym żywnością,
 • produkcją w różnych branżach przemysłu spożywczego.

 

Absolwenci są także przygotowani do pracy w:

 • szkolnictwie różnego szczebla w zakresie nauki o żywności i żywieniu,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • instytucjach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
 • placówkach profilaktyczno-zdrowotnych (szpitale, sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne itd.),
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach ochrony konsumenta.

 

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Łowiczu StSW tel. 608 667 133

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie