Studia podyplomowe

PRZETWÓRSTWO I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących technologii produkcji żywności. Wiedza dotyczy całokształtu produkcji żywności, od procesów zachodzących na plantacjach roślin spożywczych a skończywszy na przetworzeniu owoców pracy rolników na finalny produkt konsumpcyjny.
Studia wychodzą naprzeciw trendom w produkcji żywności zachodzącym w naszym kraju. Rolnicy sami stają się przetwórcami produkowanych przez siebie płodów rolnych. Powstające grupy producenckie, duże gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa rolne, przejmują funkcje przedsiębiorstw przetwórstwa żywności i same wytwarzają wyroby z mięsa i mleka, przetwarzają produkty pochodzenia roślinnego, produkują napoje w tym również i napoje alkoholowe.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnące podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie technologie przetwórstwa żywności oraz maszyny i urządzenia, które tam są stosowane.

W ramach studiów studenci poznają zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów spożywczych oraz usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Uzyskują wiedzę o przemianach zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Nauczą się przeprowadzania fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności. Poznają metody utrwalania, bezpiecznej produkcji i toksykologicznej analizy produktów żywnościowych oraz uzyskują informacje dotyczące zasad eksploatacji i konstrukcji urządzeń przemysłu spożywczego.

Kończąc studia absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

Absolwenci specjalności zatrudniani są m.in. w:

 • przemyśle rolno-spożywczym,
 • gospodarstwach rolnych,
 • zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych,
 • laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji,
 • jednostkach doradczych i projektowych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • a także w administracji rządowej i samorządowej.
 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Łowiczu StSW tel. 608 667 133

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie