Studia podyplomowe

ROLNICTWO

TECHNOLOG ŻYWNOŚCI

Celem studiów jest zdobycie wiedzy m.in. z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego, łącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także elementów żywienia człowieka.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnące podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie technologie przetwórstwa żywności oraz maszyny i urządzenia, które tam są stosowane.

W ramach studiów studenci poznają zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów spożywczych oraz usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Uzyskują wiedzę o przemianach zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Nauczą się przeprowadzania fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności. Poznają metody utrwalania, bezpiecznej produkcji i toksykologicznej analizy produktów żywnościowych oraz uzyskują informacje dotyczące zasad eksploatacji i konstrukcji urządzeń przemysłu spożywczego.

Kończąc studia absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

  • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
  • Studia trwają dwa semestry. 
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
  • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Absolwenci specjalności zatrudniani są m.in. w: przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie