Studia podyplomowe

MENADŻER JAKOŚCI PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH I ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do: wdrażania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP do produkcji przetwórczej żywności, pełnienia funkcji pełnomocnika zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym, pełnienia funkcji negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i Unii Europejskiej, sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności, pełnienia funkcji audytora zarządzania jakością.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (co najmniej licencjackich/inżynierskich) będących pracownikami m.in. zakładów przetwórstwa żywności (wszystkich branż), żywienia zbiorowego (stołówek, restauracji, barów) i obrotu żywnością (hurtowni oraz sklepów spożywczych), pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, pracownicy jednostek certyfikujących, a także nauczyciele zawodowych szkół średnich kształcących w zakresie przetwórstwa żywności. Uczestnikami studiów mogą być również osoby, które pragną podnieść bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

Treści kształcenia oparte są na wiedzy z takich przedmiotów jak m.in.: 
• podstawy technologii żywności, 
• towaroznawstwo żywności, 
• higiena żywności, 
• jakość żywności w łańcuchu żywnościowym, 
• mikrobiologia żywności, 
• zanieczyszczenia fizyczne żywności, 
• toksykologia żywności, 
• GHP, GMP, GLP, 
• ochrona konsumenta na rynku żywności w świetle prawa żywnościowego, 
• system HACCP, 
• wdrażanie GHP, GMP i HACCP do zakładu, 
• podstawy żywienia i dietetyka, 
• metody utrwalania i przechowywania żywności, 
• projektowanie zakładu i linii technologicznych w aspekcie higienicznym, 
• ocena jakości żywności, 
• systemy  zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności, 
• audyt systemu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego, 
• analiza ryzyka, 
• analiza ryzyka – dokumentowanie.

  • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
  • Studia trwają dwa semestry. 
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
  • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie