Studia podyplomowe

Odnawialne zasoby i źródła energii

Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii – stosowanymi rozwiązaniami technologicznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. W programie studiów uwzględniono także wprowadzenie do energetyki jądrowej

Studia przeznaczone są dla:
•    absolwentów szkół wyższych, w tym także dla nauczycieli szkół średnich, gdzie wdrażana jest wiedza z zakresu OZE,
•    prywatnych przedsiębiorców zainteresowanych energetyką odnawialną,
•    niezależnych producentów energii zainteresowanych dostawą zielonej energii,
•    pracowników przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych,
•    pracowników jednostek samorządowych i administracji lokalnej zainteresowanych nowymi i odnawialnymi źródłami energii.

Program kształcenia obejmuje:
•    podstawy prawne.
•    strategia rozwoju energetyki w Polsce i na świecie. Polityka energetyczna UE i Polski.
•    ocena odnawialnych zasobów, określenie potencjału energetycznego.
•    odnawialne źródła energii i zastosowania potencjału energii: geotermicznej, słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biogazu, biopaliw; wykorzystanie wodoru i ogniw paliwowych.
•    pompy ciepła, budowa, zastosowania i rozwój.
•    samowystarczalność energetyczna gmin i kraju podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego.
•    finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych.
•    wykorzystanie metod numerycznych i specjalistycznego oprogramowania do oceny ekologicznej, ekonomicznej i energetycznej projektów wykorzystujących odnawialne zasoby i źródła energii m.in. międzynarodowa e-platforma RETScreen International (USA, Kanada) oraz do projektowania systemów ekoenergetycznych Polysun Simulation Software (Szwajcaria).
 
W trakcie dwóch semestrów studiów słuchacze uzyskują aktualną wiedzę w zakresie następujących  bloków tematycznych dotyczących:
 – strategia rozwoju energetyki w świecie, UE i Polsce;
 – energetyka geotermiczna;
– energetyka biomasy i biopaliw;
 – energetyka słoneczna;
– energetyka wiatrowa;
– energetyka pomp ciepła;
 – energetyka wodna;
 – polityka energetyczna Polski, samowystarczalność energetyczna, finansowanie.
 
W toku semestru III studiów (moduł dla nauczycieli) omówione zostaną zasady projektowania i tworzenia nowych programów nauczania (w tym programów modułowych), zgodnie z modułem IV Rozporządzenia MEN z dnia 17.01.2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6.02.2012r. poz. 131)

Słuchacze zapoznają się z możliwościami dofinansowania oraz finansowania ze środków UE i innych funduszy publicznych, będą posiadać wiedzę z zakresu korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania ,pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE, monitorowania OZE, eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Studia trwają trzy semestry .

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Ogólna liczba godzin: 270 + 120 z modułu IV Rozporządzenia MEN

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie