Studia podyplomowe

ROLNICTWO

INFORMATYKA W ROLNICTWIE

Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy niższym nakładzie pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędni są specjaliści łączący wiedzę rolniczą ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego sadownictwa, uprawy czy hodowli.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnący podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania informatyki w działalności rolniczej. Studia gwarantują zdobycie wiedzy i kwalifikacji na najwyższym poziomie.

W trakcie nauki studenci będą poznawać takie dziedziny jak podstawy informatyki i algorytmiki, architekturę komputerów, funkcjonowanie systemów operacyjnych i sieci komputerowych, programowanie przemysłowych sterowników, techniki pomiarowe czy robotykę. Wiedza ta pozwoli na obsługę i projektowanie systemów wspomagających produkcję rolną, obsługę zaawansowanych maszyn rolniczych i układów sterujących oraz monitorujących procesy produkcyjne czy zarządzających mikroklimatem.

Absolwent będzie przygotowany do nadążania za dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, a jednocześnie zdobędzie praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania i rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystywania tychże technologii. Główny nacisk został położony na zarządzanie i administrowanie informacją, co w erze społeczeństwa informacyjnego jest poszukiwaną i pożądaną umiejętnością. Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie przygotowany zostanie do administrowania bazami danych (SQL), zarządzania i administracji siecią LAN oraz zdobędzie wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie.

Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Będzie mógł pracować w firmach produkujących skomputeryzowane maszyny i w jednostkach obsługujących rolnictwo. Jego umiejętności czynić będą go atrakcyjnym kandydatem do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów IT w szczególności w obszarze zastosowań ogrodniczych, hodowlanych czy związanych z uprawami rolnymi.

  • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
  • Studia trwają dwa semestry. 
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
  • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
  • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat Wydziału w Kielcach StSW tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie