Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą przygotowują uczestników do efektywnego kierowania placówkami oświatowymi. Program realizowany jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN. Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających tytuł magistra lub licencjata, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie zarządzania i organizacji placówek / instytucji oświatowych oraz wszystkich, którzy przygotowują się do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej.

W trakcie trwania studiów przedstawiane są koncepcje innowacyjnych zmian i rozwiązań w obszarze oświaty. Takie połączenie daje gwarancję dobrego przygotowania w aspektach teoretycznych jak i praktycznych, co umożliwia naszym absolwentom pełnienie stanowisk dyrektorskich w sposób kompetentny i skuteczny.
Główny cele to przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego, aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym, przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych, przygotowanie do  współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym, zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym, stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej, upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową, wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 350

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

2 500 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie