Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA SPECJALNA. Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością sensoryczną (tyflopedagogika i surdopedagogika)  - studia kwalifikacyjne 3-semestralne.

Studia adresowane są do osób legitymujących się wyższym wykształceniem na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich nadających kwalifikacje nauczycielskie i przygotowanie pedagogiczne.

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,
Ogółem liczba godzin: 490.

Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych we wszystkich typach placówek, w których mogą pobierać naukę uczniowie z niepełnosprawnością wzroku,
a celem studiów z zakresu surdopedagogiki jest przekazanie słuchaczom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności metodycznych umożliwiających im projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu  na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych, wykształcenie kompetencji niezbędnych do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą. Studia mają na celu
•    przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z uszkodzonymi  narządami słuchu i wzroku,
•    wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
•    ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu lub wzroku 

Absolwenci studiów otrzymają kwalifikacje zawodowe nauczyciela specjalnego z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki. Mogą pracować w szkolnictwie specjalnym:
w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla słabo słyszących i niesłyszących, słabo widzących i niewidzących; w szkolnictwie integracyjnym,
w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym
(nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

·           karta zgłoszenia na studia podyplomowe

·           poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

·           kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

·           1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych.

·           umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.


 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie