Studia podyplomowe

 

PEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności metodycznych umożliwiających im projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu  na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych, a w szczególności:

  • wykształcenie kompetencji niezbędnych do pracy wychowawczo opiekuńczej, dydaktycznej i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą.
  • przygotowanie słuchaczy do prowadzenia diagnozy psychopedagogicznej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu,
  • wykształcenie umiejętności  wspierania rodziny dziecka  oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku.
  • ukazanie specyfiki  procesu  kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem słuchu.

Nazwa kierunku, program i wymiar godzin spełniają wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131) oraz  Rozporządzeniu MEN z dnia z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).

 

Rejestracja online

Studia przeznaczone są dla logopedów (osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie na kierunku: Logopedia, na specjalności: logopedia, bądź czterosemestralne studia podyplomowe w zakresie logopedii – minimum 600 godzin), którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu neurologopedii.

Składa się z czterech modułów:

• Neurologopedia małego dziecka

• Afazjologia

• Zaburzenia płynności mówienia

• Surdologia

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych. Zdecydowana większość zajęć o charakterze praktycznym odbywa się na terenie placówek.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Czas trwania – 2 semestry 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie