Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne

Studia podyplomowe mają charakter studiów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia do nauczania w szkole, placówkach oświatowych i oświatowo- wychowawczych. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Rejestracja online

Studia skierowane są do:

• absolwentów studiów wyższych, którzy chcą pracować w zawodzie  nauczyciela przedmiotu lub rodzaju zajęć zgodnie  z ukończonym kierunkiem studiów;

• obecnych i przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego;

• socjologów, psychologów, pracowników socjalnych i innych osób potrzebujących uzupełnić kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne.

Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których  można  zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli,

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Absolwent po ukończeniu studiów: (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)

• posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;

• posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu;

• posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;

• wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;

• umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistycznymi wspierającymi ten proces;

• charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;

• jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające mu projektowanie i organizowanie procesu kształcenia na różnych poziomach edukacji. Potrafi wykorzystywać w dydaktyce nowoczesne technologie informatyczne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania w oparciu o nie indywidualnej ścieżki jego rozwoju.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Organizacja studiów: Studia trwają trzy semestry

 

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie