Studia podyplomowe

NEUROLOGOPEDIA- 2-semestralne studia specjalizacyjne

Studia przeznaczone są dla osób z pełnym przygotowaniem logopedycznym (osoby, które ukończyły studia licencjackie i magisterskie na kierunku: Logopedia, na specjalności: logopedia, bądź czterosemestralne
studia podyplomowe w zakresie logopedii – minimum 600 godzin), którzy pragną poszerzyć
swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu neurologopedii.

Studia powstały na bazie studiów podyplomowych z logopedii ogólnej, prowadzonych
nieprzerwanie od 2004 r. Ich celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku neurologopedyw placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej. Program studiów to profesjonalna koncepcja, opracowana przez specjalistów z dziedziny neurologopedii – przedstawicieli świata nauki i praktyków, obejmująca szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z neurologopedii ogólnej i dziecięcej.
Składa się z czterech modułów:
•    neurologopedia małego dziecka
•    afazjologia
•    zaburzenia płynności mówienia
•    surdologia
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych,
ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych. Zdecydowana
większość zajęć o charakterze praktycznym odbywa się na terenie placówek.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy na stanowisku  neurologopedy w placówkach służby zdrowia na stanowisku neurologopedy w placówkach służby zdrowia (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii, poradnie logopedyczne), do pracy w placówkach specjalnych, jak również do posługiwania się tytułem zawodowym „neurologopeda” w praktyce prywatnej.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 330

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie