Studia podyplomowe

LOGOPEDIA   - 4-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, głównie humanistycznych lub pedagogicznych.
Studia podyplomowe z zakresu  logopedii w Staropolskiej Szkole Wyższej są prowadzone od roku akademickiego 2004/05.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy dyplomowanego.
Umiejętności praktyczne słuchacz  zdobywa podczas licznych praktyk w poradniach logopedycznych,  na oddziałach szpitalnych, w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji. Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

Ramowy program studiów:
Autorski program studiów, opracowany przez prof. dr. hab. Zbigniewa Tarkowskiego, obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia.
Składa się z czterech bloków programowych:
•    językoznawcze podstawy logopedii,
•    psychopedagogiczne podstawy logopedii,
•    medyczne podstawy logopedii,
•    teoria i praktyka logopedyczna.
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu  logopedii  kończąc studia nabywa kwalifikacje zawodowe  do wykonywania zawodu logopedy.
Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:
•    pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
•    terapii logopedycznej,
•    wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
•    zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
•    diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy,
•    konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
metodyki  pracy logopedy,
•    organizacji warsztatu, doboru  pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
•    zasad pracy z osobami po udarach, wylewach, z zaburzeniami słuchu oraz z niepłynnością mowy i jąkaniem,
•    komunikacji i pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami np. zespołem Downa

Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie oświaty na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie zdrowia. Akty prawne, które dotyczą tej kwestii to: Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896)
Absolwent może założyć również własny gabinet logopedyczny. Studia podyplomowe są studiami nadającymi uprawnienia zawodowe. Nie dają uprawnień nauczycielskich.

Studia trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 715
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

4 800 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie