Studia podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA – studia kwalifikacyjne

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne  oraz nowe kierunki pokrewne.

Treści kształcenia obejmują między innymi takie przedmioty jak:
anatomia i neurofizjologia rozwojowa, teoria odruchów sensomotorycznych, rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych, rozwój psychosomatyczny dziecka, różnice indywidualne w rozwoju dzieci, zaburzenia w rozwoju układu ruchu, teoria integracji sensorycznej, organizacja terapii w placówce oświatowej i rehabilitacyjnej, zaburzenia integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej, programowanie terapii w zaburzeniach SI, autyzm - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, zespół Downana - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, porażenie mózgowe - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, wybrane zespoły genetyczne - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, ADHD,ADD, wcześniactwo - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, dziecko niedowidzące i niesłyszące - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, zaburzenia mowy - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowym.

Studia mają charakter kwalifikacyjny . Przygotowują do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Wskazują kierunki planowania działań, dają słuchaczowi  praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, wdrażają konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 370
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r.w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012r.. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie