Studia podyplomowe

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Studia przeznaczone są dla specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków : psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne. .

obejmują między innymi takie przedmioty jak: anatomia i neurofizjologia rozwojowa, teoria odruchów sensomotorycznych, rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych, rozwój psychosomatyczny dziecka, różnice indywidualne w rozwoju dzieci, zaburzenia w rozwoju układu ruchu, teoria integracji sensorycznej, organizacja terapii w placówce oświatowej i rehabilitacyjnej, zaburzenia integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej, programowanie terapii w zaburzeniach SI, autyzm - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, zespół Downana - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, porażenie mózgowe - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, wybrane zespoły genetyczne - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, ADHD,ADD, wcześniactwo - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, dziecko niedowidzące i niesłyszące - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, zaburzenia mowy - postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne w SI, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowym.

Studia mają charakter kwalifikacyjny . Przygotowują do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka oraz określenia pełnej diagnozy i stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Wskazują kierunki planowania działań, dają słuchaczowi praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, wdrażają konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe 

• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;

• kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),

• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.

• umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie