Studia podyplomowe

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 3-semestralne studia kwalifikacyjne

Studia adresowane są do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne uzyskane wyłącznie  ramach studiów na kierunkach  nauczycielskich,  a chcących zdobyć kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i/lub klas I-III szkoły podstawowej.

 

 

Celem studiów Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna jest uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych przedszkola i szkoły w klasach I-III. Program studiów dostosowano do nowej podstawy programowej, jest spójny z zadaniami szkoły wynikających z jej funkcji wychowawczej, kształcącej i opiekuńczej oraz spójny z celami ogólnymi edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w odniesieniu do czterech obszarów rozwojowych dziecka: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Studia mają charakter kwalifikacyjny - absolwent uzyskuje uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej, a zgodnie z §3 ust.1 i §4 ust 1 Rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 480

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie