Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA  I  INNYMI CAŁOŚCIOWYMI  ZABURZENIAMI ROZWOJU

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej dydaktyce i metodyce pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego oraz nabycie umiejętności doboru metod i realizacji wspomagania komunikacji z wykorzystaniem metod  AAC, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i wiele innych cennych umiejętności, które sprawią, iż edukacja, rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD, zespołem Aspergera i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi stanie się efektywne. Program studiów odpowiada optymalnie na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek.

Rejestracja online

Studia skierowane są do  nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych), nauczycieli: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, nauczycieli – wychowawców, nauczycieli– pedagogów, nauczycieli – psychologów, nauczycieli – terapeutów, a także do osób, które ukończyły studia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych. 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje od edukacji i rewalidacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie