Studia podyplomowe

EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA  I  INNYMI CAŁOŚCIOWYMI  ZABURZENIAMI ROZWOJU – 3-semestralne  studia kwalifikacyjne

Studia skierowane są do  nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych), nauczycieli: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, nauczycieli – wychowawców, nauczycieli– pedagogów, nauczycieli – psychologów, nauczycieli – terapeutów, a także do osób, które ukończyły studia z zakresu pedagogiki lub nauk pokrewnych.

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej dydaktyce i metodyce pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju,  przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego oraz nabycie umiejętności doboru metod i realizacji wspomagania komunikacji z wykorzystaniem metod  AAC, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i wiele innych cennych umiejętności, które sprawią, iż edukacja, rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD, zespołem Aspergera i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi stanie się efektywne. Program studiów odpowiada optymalnie na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje od edukacji i rewalidacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Ogólna liczba godzin: 385

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

•    karta zgłoszenia na studia podyplomowe
•    poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
•    kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
•    1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych . Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
•    umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie