Studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA – 3 semestralne studia kwalifikacyjne

Studia kierowane są do absolwentów studiów z przygotowaniem pedagogicznym, przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i średnich; psychologów  i pedagogów szkolnych oraz pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawców pracujących w świetlicach szkolnych itp.

 zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnej diagnozy, wieloprofilowego usprawniania dziecka, wczesnej kompleksowej profilaktyki niepełnosprawności, pomocy rodzinie dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem lub niepełnosprawnością, wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania. Program studiów obejmuje zajęcia z następujących bloków tematycznych:
- wczesna diagnoza dziecka
- diagnoza i terapia w zakresie wspomagania rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka
- diagnoza i terapia w zakresie komunikacji
- diagnoza i terapia w zakresie rozwoju ruchowego dziecka
- diagnoza środowiska i współpraca z rodzicami
- diagnoza i orzecznictwo pedagogiczne
- metodyka terapii pedagogicznej
- metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i  społecznego, ruchowego, z trudnościami w nauce
- elementy prawa rodzinnego i oświatowego
- wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej

uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Ogólna liczba godzin: 410

·         karta zgłoszenia na studia podyplomowe
·         poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
·         kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
·         1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
·         umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).
Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r.  w sprawie studiów (poz.1861) na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz.1668)

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie