Studia podyplomowe

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, które umożliwiają udzielanie profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami

Rejestracja online

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej muszą mieć ukończone studia magisterskie lub zawodowe (licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym. Są to przede wszystkim: nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy pracujący w świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, nauczyciele realizujący zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i inne) w szkołach ogólnodostępnych i specjalnych oraz ośrodkach edukacyjno-terapeutycznych.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w grupach przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych.

Absolwent studiów podyplomowych kończąc studia nabywa kwalifikacje zawodowe terapeuty pedagogicznego.

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do pracy w charakterze terapeuty w następujących placówkach:

• poradnie specjalistyczne,

• szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze,

• kluby dla dzieci i młodzieży,

• świetlice środowiskowe,

• poradnie psychologiczno-pedagogiczne (pedagog –terapeuta).

Podstawą wykonywania zawodu  terapeuty pedagogicznego jest umiejętność diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia, planowanie i prowadzenie pracy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) nakierowanej na wspomaganie jego rozwoju, rozwijanie uzdolnień i przeciwdziałanie trudnościom szkolnym.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie