Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

ASYSTENT RODZINY

Występujące współcześnie w Polsce trendy demograficzne stwarzają nowe wyzwania zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, jak i stanu społeczeństwa. Spadająca liczba urodzeń, starzenie się ludności, mniejsza stabilność małżeństw, wzrost skali samotnego rodzicielstwa oraz współczesne problemy dzieci i młodzieży, a także niska efektywność działań ukierunkowanych na wspieranie rodzin, powodują rosnące zainteresowanie uczonych i decydentów szeroko rozumianą polityką rodzinną. 

Odpowiedzią Polski na te wyzwania jest reforma systemu pomocy rodzinie. W projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewidziano wiele nowych rozwiązań, które mają usprawnić jego działanie. Wśród nich jest również powołanie do życia nowych zawodów, jednym z nich jest asystent rodziny. Od 2014 r. samorządy gminne zgodnie z przepisami ustawy Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz..U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – obowiązkowo zobowiązane są do zatrudniania asystentów rodziny, 

Asystent rodziny to osoba, która udziela rodzinie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, dokonuje diagnozy przyczyn trudnych sytuacji rodziny, jej zasobów i możliwości oraz pełni funkcję opiekuńczą, doradczą, wychowawczą, mediacyjną, motywującą, aktywizującą i monitorującą. Koordynuje działania skierowane na rodzinę i jej dobro. 

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – dotyczy powołania zawodu asystenta rodziny. 
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r., Nr 272, poz. 1608 z późniejszymi zmianami) – dotyczy programu studiów.

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: asystent rodziny.

Ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia, praca socjalna lub na innych kierunkach pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną i dzieckiem.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie