Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

ASYSTENT RODZINY

Występujące współcześnie w Polsce trendy demograficzne stwarzają nowe wyzwania zarówno z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, jak i stanu społeczeństwa. Spadająca liczba urodzeń, starzenie się ludności, mniejsza stabilność małżeństw, wzrost skali samotnego rodzicielstwa oraz współczesne problemy dzieci i młodzieży powodują rosnące zainteresowanie uczonych i decydentów szeroko rozumianą polityką rodzinną.
Odpowiedzią Polski na te wyzwania jest reforma systemu pomocy rodzinie. Wśród nich jest powołanie do życia nowych zawodów, jednym z nich jest asystent rodziny. Asystent rodziny to osoba, która udziela rodzinie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, dokonuje diagnozy przyczyn trudnych sytuacji rodziny, jej zasobów i możliwości oraz pełni funkcję opiekuńczą, doradczą, wychowawczą, mediacyjną, motywującą, aktywizującą i monitorującą. Plan studiów zawiera między innymi przedmioty z zakresu:
-pedagogiki rodziny,
- pracy z osobami niepełnosprawnymi,
-psychologii rozwoju człowieka, psychologii wychowawczej,
-pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- profilaktyki społecznej,
-organizacji  pracy asystenta rodziny,
- prawa w praktyce asystenta rodziny,
-warsztaty  komunikacji interpersonalnej, mediacji,
-diagnozy systemu rodzinnego,
-metodyki  pracy asystenta z rodziną,
-wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
-pielęgnacji niemowląt, małych dzieci i osób starszych,
-interwencji kryzysowej i wsparcia kryzysowego,
-aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
-wykorzystywania czasu wolnego,
-etyki w pracy asystenta rodziny,
- ekonomiki gospodarstwa domowego.

Kwalifikacje zawodowe:
Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje do wykonywania zawodu: asystent rodziny.

•    Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) – dotyczy powołania zawodu asystenta rodziny.
•    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r., Nr 272, poz. 1608 z późniejszymi zmianami) – dotyczy programu studiów.
•    art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz. U. poz. 1860)

Adresatami są absolwenci kierunków: pedagogika, nauki o rodzinie, psychologia, socjologia, praca socjalna lub na innych kierunkach pod warunkiem posiadania co najmniej rocznego stażu pracy z rodziną i dzieckiem.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Ogólna liczba godzin: 370·           karta zgłoszenia na studia podyplomowe
·           poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
·           kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
·           1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów    osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
·           umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 000 zł
Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie