Studia podyplomowe

ROLNICTWO

INFORMATYKA W ROLNICTWIE

Rolnictwo jest jednym z tych obszarów, gdzie informatyka gruntownie zmienia możliwości działania. Nowoczesne technologie pozwalają na efektywne zwiększanie wykorzystania zasobów oraz wzrost plonów przy niższym nakładzie pracy. Do właściwego wykorzystania takich możliwości niezbędni są specjaliści łączący wiedzę rolniczą ze znajomością technologii IT, w szczególności z umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych i informatycznych typowych dla nowoczesnego sadownictwa, uprawy czy hodowli.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnący podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie wykorzystania informatyki w działalności rolniczej. Studia gwarantują zdobycie wiedzy i kwalifikacji na najwyższym poziomie.

W trakcie nauki studenci będą poznawać takie dziedziny jak podstawy informatyki i algorytmiki, architekturę komputerów, funkcjonowanie systemów operacyjnych i sieci komputerowych, programowanie przemysłowych sterowników, techniki pomiarowe czy robotykę. Wiedza ta pozwoli na obsługę i projektowanie systemów wspomagających produkcję rolną, obsługę zaawansowanych maszyn rolniczych i układów sterujących oraz monitorujących procesy produkcyjne czy zarządzających mikroklimatem.

Absolwent będzie przygotowany do nadążania za dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, a jednocześnie zdobędzie praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania i rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystywania tychże technologii. Główny nacisk został położony na zarządzanie i administrowanie informacją, co w erze społeczeństwa informacyjnego jest poszukiwaną i pożądaną umiejętnością. Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie przygotowany zostanie do administrowania bazami danych (SQL), zarządzania i administracji siecią LAN oraz zdobędzie wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie.

Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie będzie przygotowany do pracy w nowoczesnych gospodarstwach rolnych. Będzie mógł pracować w firmach produkujących skomputeryzowane maszyny i w jednostkach obsługujących rolnictwo. Jego umiejętności czynić będą go atrakcyjnym kandydatem do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i obsługą systemów IT w szczególności w obszarze zastosowań ogrodniczych, hodowlanych czy związanych z uprawami rolnymi.

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Celem studiów jest doskonalenie kwalifikacji oraz kształcenie specjalistów z wyższym wykształceniem, na potrzeby prowadzenia produkcji m.in. biomasy energetycznej i eksploatacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwia pracę zarówno w sektorze gospodarstw rolniczych jak też w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnący podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie zagadnień ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii, technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Studia adresowane są ponadto do przedsiębiorców, prywatnych inwestorów, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, instytucji wdrażających dla funduszy UE, urzędów państwowych, przedstawicieli samorządów, banków, firm konsultingowych oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.

Treści kształcenia ujęte są w cztery bloki tematyczne:
• charakterystyka rynku energetyki odnawialnej w Polsce,
• rynek energetyki prosumenckiej,
• analiza projektu inwestycyjnego w obszarze odnawialne źródła energii,
• warsztaty (symulacje).

Absolwent będzie przygotowany do nadążania za dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, a jednocześnie zdobędzie praktyczne umiejętności samodzielnego rozwijania i rozwiązywania problemów wynikających z wykorzystywania tychże technologii. Główny nacisk został położony na zarządzanie i administrowanie informacją, co w erze społeczeństwa informacyjnego jest poszukiwaną i pożądaną umiejętnością. Absolwent studiów Informatyka w rolnictwie przygotowany zostanie do administrowania bazami danych (SQL), zarządzania i administracji siecią LAN oraz zdobędzie wiedzę o systemach informatycznych wykorzystywanych w rolnictwie.

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

PRZETWÓRSTWO I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących technologii produkcji żywności. Wiedza dotyczy całokształtu produkcji żywności, od procesów zachodzących na plantacjach roślin spożywczych a skończywszy na przetworzeniu owoców pracy rolników na finalny produkt konsumpcyjny.

Studia wychodzą naprzeciw trendom w produkcji żywności zachodzącym w naszym kraju. Rolnicy sami stają się przetwórcami produkowanych przez siebie płodów rolnych. Powstające grupy producenckie, duże gospodarstwa oraz przedsiębiorstwa rolne, przejmują funkcje przedsiębiorstw przetwórstwa żywności i same wytwarzają wyroby z mięsa i mleka, przetwarzają produkty pochodzenia roślinnego, produkują napoje w tym również i napoje alkoholowe.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (co najmniej licencjackich), nauczycieli, pracowników firm i instytucji związanych z żywnością i żywieniem, handlem, produkcją i kontrolą żywności. Gwarantują zdobycie wiedzy i kwalifikacji na najwyższym poziomie.

Treści kształcenia opierają się na takich przedmiotach jak m.in.: 

 • chemia środków spożywczych, 
 • fizjologia żywienia człowieka, 
 • biochemiczne uwarunkowania jakości żywności, 
 • technologie przetwarzania żywności, 
 • utrwalanie żywności i przechowalnictwo, 
 • ocena jakości artykułów spożywczych, 
 • toksykologia żywności, 
 • mikrobiologia i higiena żywności, 
 • zastosowanie biotechnologii w produkcji żywności, 
 • inżynieria procesów przetwórczych, 
 • prawne aspekty bezpieczeństwa i kontroli żywności, 
 • systemy zapewniania jakości w przemyśle spożywczym, 
 • marketing żywności i żywienia, 
 • obsługa konsumenta, 
 • współczesne trendy w żywieniu człowieka, 
 • utylizacja produktów ubocznych przemysłu spożywczego, 
 • wyposażenie zakładów gastronomicznych.

 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów z zakresu: 

 • projektowania produkcyjnych procesów technologicznych i technologii żywienia,
 • zarządzania specjalistycznymi funkcjami i procesami logistycznymi w przemyśle spożywczym,
 • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania procesem produkcyjnym,
 • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym,
 • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania technologiami,
 • usprawniania zarządzania technologicznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

 

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się:

 • doradztwem w zakresie żywienia człowieka i przetwórstwa żywności,
 • doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego,
 • żywieniem zbiorowym,
 • przetwórstwem żywności,
 • handlem wewnętrznym i zagranicznym żywnością,
 • produkcją w różnych branżach przemysłu spożywczego.

Absolwenci są także przygotowani do pracy w:

 • szkolnictwie różnego szczebla w zakresie nauki o żywności i żywieniu,
 • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
 • placówkach naukowo-badawczych,
 • instytucjach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
 • placówkach profilaktyczno-zdrowotnych (szpitale, sanatoria, służby sanitarno-epidemiologiczne itd.),
 • inspekcjach zajmujących się kontrolą żywności i żywienia,
 • organizacjach ochrony konsumenta.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

TECHNOLOG ŻYWNOŚCI

Celem studiów jest zdobycie wiedzy m.in. z zakresu oceny jakości produktów rolnych, ich przechowywania i przetwarzania w różnych branżach przemysłu spożywczego, łącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przekazują wiedzę w zakresie mikrobiologii i biotechnologii żywności, organizacji i zarządzania oraz marketingu, a także elementów żywienia człowieka.

Adresatami studiów są wszyscy z wyższym wykształceniem (co najmniej licencjat/inżynier) pragnące podnieść lub zmienić (uzupełnić) swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie technologie przetwórstwa żywności oraz maszyny i urządzenia, które tam są stosowane.

W ramach studiów studenci poznają zasady funkcjonowania rynku i marketingu produktów spożywczych oraz usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Uzyskują wiedzę o przemianach zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Nauczą się przeprowadzania fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności. Poznają metody utrwalania, bezpiecznej produkcji i toksykologicznej analizy produktów żywnościowych oraz uzyskują informacje dotyczące zasad eksploatacji i konstrukcji urządzeń przemysłu spożywczego.

Kończąc studia absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń. Zna zasady funkcjonowania rynku produktów spożywczych. Ponadto wykazuje znajomość zagadnień z organizacji i ekonomiki produkcji, marketingu, doradztwa zawodowego, podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz ochrony środowiska.

 • Program przewiduje 200 godzin zajęć.
 • Studia trwają dwa semestry. 
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, podczas dwudniowych zjazdów weekendowych. 
 • Zajęcia kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej.
 • Słuchacze uzyskują świadectwo potwierdzające ukończenie Studiów Podyplomowych.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe 
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami),
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - rejestrując się w systemie Rekrutacji Online  kandydat na studia podyplomowe nie umieszcza w podaniu elektronicznej wersji zdjęcia, ponieważ na studiach podyplomowych student nie otrzymuje legitymacji. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami.
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Absolwenci specjalności zatrudniani są m.in. w: przemyśle rolno-spożywczym, gospodarstwach rolnych, zakładach i instytucjach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem surowców i produktów żywnościowych, laboratoriach analitycznych, badawczych, kontroli jakości i certyfikacji, jednostkach doradczych i projektowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także w administracji rządowej i samorządowej.

Wpisowe

200 zł
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.

Koszt studiów

3 500 zł
Dla studentów i absolwentów StSW rabat w wysokości 20%.

Strona 1 | 2   Następna

dlaczego warto studiować w stsw?

Dowiedz się więcej...

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookie